Spolni organ - priročnik za lastnike

10. 4. 2010

Končno je tu vodnik, ki vas bo vpeljal v skrivnosti delovanja in vzdrževanja moškega spolnega organa!

Če smo od­kri­ti, več­ina mo­ških nima poj­ma, kaj se do­ga­ja tam doli. Lu­la­mo, od­pi­ra­mo in za­pi­ra­mo za­dr­go, ga da­je­mo no­ter in ven ter vča­sih blaženi od sre­če raz­is­ku­je­mo glo­bi­ne jam v vseh nji­ho­vih raz­sežno­stih. Vse­ka­kor pa pri­ča­ku­je­mo, da bo za­de­va brez kakš­ne­ga po­seb­ne­ga vzdrževa­nja, če od­šte­je­mo redno umi­va­nje, brez­hib­no de­lo­va­la vsaj 70 let, če ne več. Toda dej­stvo je, da gre prej ali slej kaj na­ro­be. Ko se to zgo­di, smo mo­ški v za­dre­gi, zme­de­ni in pre­pla­še­ni. In to tako zelo, da celo stro­kov­no po­moč po­iš­če­mo šele ta­krat, ko bo­le­či­na in strah po­sta­ne­ta res­nič­no ne­znos­na.

To je bil tudi raz­log, da smo se od­lo­či­li se­sta­vi­ti pri­roč­nik, ne­kak­šen sa­mo­izo­bra­že­val­ni vod­nik, v ka­te­rem bo­ste na­šli in­for­ma­ci­je, da bo­ste bo­lje ra­zu­me­li, kako vaš spo­lni organ de­lu­je, kako ga vzdr­že­va­ti in od­prav­lja­ti te­ža­ve z njim. S po­moč­jo stro­kov­nih me­ha­ni­kov vam že­li­mo po­ma­ga­ti, da bi vaš mo­tor brez­hib­no de­lo­val še vr­sto let. Ker pa vemo, da ni nič dol­go­čas­nej­še­ga kot po­slu­ša­nje uro­lo­ga, ki po­jas­nju­je, kaj je to epi­di­di­mis, smo upo­ra­bi­li »ga­raž­ni« je­zik in pri­roč­nik se­sta­vi­li tako, da je po­do­ben ti­ste­mu, ki ga do­bi­te ob na­ku­pu no­ve­ga av­to­mo­bi­la.

Uvod

Po­zdrav­lje­ni v ve­li­ki dru­ži­ni last­ni­kov pe­ni­sa. Pre­pri­ča­ni smo, da bo­ste še vr­sto let brez te­žav uži­va­li v ra­do­stih, ki vam jih po­nu­ja. Va­bi­mo vas, da se sez­na­ni­te s teh­nič­ni­mi last­nost­mi in z za­hte­va­mi za vzdr­že­va­nje tega ču­do­vi­te­ga vo­zi­la.

V pri­roč­ni­ku se bo­sta po­jav­lja­li be­se­di »Opozorilo! « in »Svarilo! « Obe jem­lji­te za opom­nik, na kaj mo­ra­te biti še po­se­bej po­zor­ni, saj ima ne­upoš­te­va­nje na­vo­dil lah­ko za po­sle­di­co res­ne po­škod­be. Če pa ga že mo­ra­te pri­ne­sti na ser­vis, ve­di­te, da vaš zdrav­nik naj­bo­lje po­zna pe­nis in je tudi stro­kov­no uspo­so­bljen, da vam po­ma­ga od­pra­vi­ti te­ža­vo.
Pe­nis

Pov­pre­čna dol­ži­na in pre­mer (v nor­mal­nem sta­nju) - 8, 9 × 3, 18 cm

Pov­pre­čna dol­ži­na in pre­mer (v sta­nju erek­ci­je) - 12, 9 × 4, 06 cm

Pov­pre­čen po­rast ob­se­ga od nor­mal­ne­ga sta­nja do erek­ci­je - 300 %

Naj­dalj­ša me­di­cin­sko za­be­le­že­na erek­ci­ja - 30, 48 cm

Ko­li­či­na krvi v pe­ni­su v sta­nju erek­ci­je - 8 - do 10-krat to­li­ko kot v nor­mal­nem sta­nju

Pov­pre­čno šte­vi­lo erek­cij na noč (med spa­njem) - 5

Pov­pre­čen čas tra­ja­nja vsa­ke noč­ne erek­ci­je - 20 do 30 mi­n

Oce­nje­na vred­nost za­me­nja­ve - 50. 000 USD

Svarilo! Pe­nis v nor­mal­nem sta­nju za 5 ali več cen­ti­me­trov skraj­ša­jo hlad­no vre­me, mrz­la prha ali ko­pa­nje v hlad­ni vodi, spo­lna ak­tiv­nost, utru­je­nost, stres in bo­le­zen.

Moda

Pov­pre­čna dol­ži­na in širina - 3, 6 × 2, 5 cm

Pov­pre­čna teža - 24, 81 do 49, 61 g

Tem­pe­ra­tu­ra - 35 °C

Šte­vi­lo rež­njev zno­traj vsa­ke­ga - 400

Semenčice

Pov­pre­čna ve­li­kost - 0, 05 mm

Pov­pre­čna te­le­sna pro­iz­vod­nja - 50. 000/min, 72 mio/dan

Šte­vi­lo dni do do­zo­ret­ja - 84

Šte­vi­lo se­men­čic pov­pre­čno plod­ne­ga mo­ške­ga - 200 do 600 mio

Šte­vi­lo se­men­čic v se­men­ski te­ko­či­ni ne­plod­ne­ga mo­ške­ga - manj kot 50 mi­o

De­lež se­men­čic v ce­lo­tni se­men­ski te­ko­či­ni - 3 %

Pov­pre­čna hi­trost gi­ba­nja - 1 do 4 mm /mi­n

Pov­pre­čna živ­ljenj­ska doba zre­le se­men­či­ce - 1 me­sec v mo­škem, 1 do 2 dni v žen­ski

Svarilo! Za opti­mal­no pro­iz­vod­njo se­men­čic mo­ra­jo biti moda ma­len­kost hlad­nej­ša od nor­mal­ne te­le­sne tem­pe­ra­tu­re, kar je tudi raz­log, da vi­si­jo stran od te­le­sa. Vro­ča prha ali ozko pe­ri­lo lah­ko zmanj­ša­ta šte­vi­lo se­men­čic in ome­ju­je­ta nji­ho­vo gi­ba­nje.

Semenska tekočina

Pov­pre­čna ko­li­či­na se­men­ske te­ko­či­ne ob spo­lnem iz­li­vu - 0, 5 do 1 čaj­na žlič­ka

Glav­na se­sta­vi­na - fruk­to­za (sad­ni slad­kor)

Ka­lo­rič­na vred­nost - 5 ka­lo­rij na čaj­no žlič­ko

Vse­bnost pro­te­i­nov - 6 mg na čaj­no žlič­ko

Pov­pre­čno šte­vi­lo iz­briz­gov ob spo­lnem iz­li­vu - 3 do 10

Pov­pre­čen pre­sle­dek med po­sa­mez­ni­mi iz­briz­gi - 0, 8 s

Naj­dalj­ši me­di­cin­sko za­be­le­žen iz­brizg - 29, 7 cm

Čas, da se se­men­ska te­ko­či­na po spo­lnem iz­li­vu spre­me­ni iz že­la­ti­na­ste v te­ko­čo ob­li­ko - 2 do 25 mi­n

Mehur

Pov­pre­čna pros­to­rni­na - 198, 45 do 368, 55 g

Nor­ma­len pre­tok - 198, 45 do 226, 8 g na 10 s

Delovanje

Pre­den za­čne­te upo­rab­lja­ti svoj spo­lni organ, pri­po­ro­ča­mo, da se te­me­lji­to sez­na­ni­te z lego in de­lo­va­njem vseh nje­go­vih se­stav­nih de­lov in kr­mil­nih enot. Pe­nis v osno­vi oprav­lja tri po­memb­ne funk­ci­je:

Urav­na­va tok uri­na:

V pe­ni­su je ozka cev, ime­no­va­na seč­ni­ca, ki je po­ve­za­na z me­hur­jem. Ko se ko­li­či­na uri­na v me­hur­ju pri­bli­ža zgor­nji meji in v njem ni več kaj do­sti pros­to­ra za te­ko­či­no, do­bi­te »na­mig«, da ga mo­ra­te spraz­ni­ti. Ob praz­nje­nju urin ste­če sko­zi seč­ni­co vse do vrha pe­ni­sa in od tod po mne­nju več­ine žensk obi­čaj­no na tla po­leg stra­nišč­ne školj­ke.

Za urav­na­va­nje tega pro­ce­sa je od­go­vor­na mi­ši­ca, ki jo stis­ne­te, da bi usta­vi­li urin­ski tok ali od­ce­di­li za­dnjih ne­kaj kap­ljic uri­na (lah­ko pa slu­ži kot re­gu­la­tor orgaz­ma - glej po­glav­je »Iska­nje in od­stra­nje­va­nje mo­tenj«).

Po­sta­ne do­volj trd, da z njim med spo­lnim ob­če­va­njem lah­ko pro­dre­te v va­gi­no:

Pe­nis je opre­mljen s pa­rom »hi­drav­lič­nih« ko­mor, ki se med spo­lnim draž­lja­jem na­pol­ni­ta s krv­jo, kar pov­zro­či, da pe­nis otr­di in se po­sta­vi po­kon­ci. Ko draž­ljaj po­ne­ha ali se iz­li­je se­men­ska te­ko­či­na, kri za­pu­sti ko­mo­re in pe­nis se po­nov­no vrne v nor­mal­no sta­nje.

Po tem na­sto­pi ob­do­bje okre­va­nja, v ka­te­rem de­lu­je zelo tež­ko ali sploh ne more. To ob­do­bje tra­ja od ne­kaj mi­nut pa do več ur, od­vis­no od sta­ro­sti vo­zi­la. Šele po tem ob­do­bju je mo­go­ča po­nov­na erek­ci­ja.

Pri­bliž­no pol pe­ni­sa je celo med erek­ci­jo skri­te­ga zno­traj te­le­sa, za opo­ro pa je pri­tr­jen na med­enič­no ša­si­jo.

Svarilo! Ka­kr­šen­ko­li uda­rec v pre­del, kjer je pe­nis pri­tr­jen na med­eni­co, lah­ko one­mo­go­či nje­go­vo hi­drav­lič­no funk­ci­jo. Po­se­bej bo­di­te po­zor­ni med ko­le­sar­je­njem, saj je po­gost vzrok za im­po­ten­co uda­rec ob zgor­njo cev ko­le­sa.

Ob spo­lnem iz­li­vu odloži se­men­sko te­ko­či­no v va­gi­no:

Se­men­či­ce na­sta­ja­jo v mo­dih, dveh okro­glih čle­nih pod po­gon­skim va­ljem. Od tod po­ča­si pre­ha­ja­jo sko­zi ob­mo­dek, kjer v za­vi­ti cevi, ime­no­va­ni epi­di­di­mis, do­zo­re­va­jo in do­bi­jo dolg rep, po­tre­ben za gi­ba­nje. V tej dol­gi in tan­ki cevi, ki po­ve­zu­je se­men­ska iz­vo­di­la s se­me­no­vo­dom (ki vodi v seč­ni­co), se tudi shra­nju­je­jo.

Ko je čas, da med spo­lnim od­no­som pre­sta­vi­te v viš­jo pre­sta­vo, se za­čne­jo mi­ši­ce okrog ob­mod­kov, ob­seč­ni­ce (pro­sta­te) in se­men­skih me­šič­kov rit­mič­no kr­či­ti, kar pri­si­li seme, da ste­če iz ob­mod­kov na­prej in se po­me­ša s te­ko­či­no iz se­men­skih me­šič­kov in pro­sta­te.

Ker seme in urin za­puš­ča­ta telo po isti poti, se med eja­ku­la­ci­jo vrat me­hur­ja za­pre. To pre­pre­či, da bi se­men­ska te­ko­či­na ste­kla v me­hur in hkra­ti da bi urin one­sna­žil seme. Po vsem tem pro­ce­su se nato se­men­či­ce v se­men­ski te­ko­či­ni konč­no za­po­di­jo sko­zi seč­ni­co iz te­le­sa.

Za­gon mo­tor­ja

Ključ za spo­lni vžig je v vaši gla­vi in ne med no­ga­mi, kot ne­ka­te­ri zmot­no mis­li­jo. Mož­ga­ni so naj­več­ji mo­ški spo­lni organ in po­ši­lja­jo živč­ne im­pul­ze spo­lne­ga po­že­le­nja nav­zdol po hrb­te­nja­či vse do dela, kjer po­tem na­sta­ne erek­ci­ja. Elek­trič­na iskra spo­lne­ga draž­lja­ja, ki po­tu­je po tej živč­ni av­to­ce­sti, pa lah­ko na poti za­vi­je ali se pre­usme­ri na ko­lo­vo­ze.

Te­daj je po­memb­no, da za­čne­te zno­va in ra­zi­šče­te vse stran­ske poti. Mor­da bi se lah­ko za tre­nu­tek usta­vi­li na po­či­va­liš­ču, do­vo­li­li, da vozi tudi vaš part­ner, ali, ka­dar so oko­liš­či­ne pri­mer­ne, na pre­iz­kuš­njo vze­li nov mo­del.

Težave pri za­go­nu ali od­po­ved mo­tor­ja

Ka­dar se tudi po več­krat­nih po­sku­sih vaš pe­nis noče po­sta­vi­ti po­kon­ci ali ima­te te­ža­ve z ohra­nja­njem erek­ci­je, za tre­nu­tek pu­sti­te mo­tor po­či­va­ti. Sko­raj vsak mo­ški ima vča­sih te­ža­ve z erek­ci­jo, zato naj vas to ne vzne­mir­ja pre­več.

Pre­ve­li­ka za­skrb­lje­nost se na­mreč lah­ko raz­vi­je v psi­hič­no za­vo­ro, ta pa za ozdrav­lje­nje za­hte­va ob­sež­nej­šo in bolj si­ste­ma­tič­no ob­ra­vna­vo. Mo­go­če je, da je vzrok za te­ža­ve pri za­go­nu le pre­obre­me­nje­nost z de­lom, stres, za­skrb­lje­nost ali utru­je­nost za­ra­di na­po­rne­ga dela - vse to za­čas­no ovi­ra de­lo­va­nje va­še­ga mo­tor­ja.

Če se te­ža­va vle­če dalj časa, se po­sve­tuj­te s svo­jim me­ha­ni­kom. Ta bo od­kril vzrok te­ža­ve in vam pri­po­ro­čil naj­pri­mer­nej­še zdrav­lje­nje. Ka­dar so te­ža­ve psi­hič­ne­ga iz­vo­ra, pri­de v poš­tev zla­sti sve­to­va­nje ali zdrav­lje­nje spo­lnih mo­tenj, pri tem je pri­po­roč­lji­vo tudi so­de­lo­va­nje spo­lne­ga part­ner­ja. Takš­no zdrav­lje­nje je učin­ko­vi­to pri več kot pol­ovi­ci dol­go­traj­nih te­žav z erek­ci­jo, ki so po­sle­di­ca psi­hič­nih de­jav­ni­kov.

Mo­škim, ki ima­jo te­ža­ve z erek­ci­jo za­ra­di bo­le­zen­skih vzro­kov, lah­ko po­ma­ga­jo pe­nil­ne pro­te­ze. Te na­vad­no vstav­lja­jo le ti­stim, ki so traj­no im­po­tent­ni. Se­stav­lje­ne so iz re­zer­vo­ar­ja, vsa­je­ne­ga pod tre­buš­ne mi­ši­ce, čr­pal­ke v mod­ni­ku in na­pih­lji­vih ci­lin­drov v pe­ni­su. S sti­skom čr­pal­ke v mod­ni­ku te­ko­či­na iz­te­ka iz re­zer­vo­ar­ja in na­pih­ne ci­lin­dre - tako na­sta­ne erek­ci­ja. Na pri­tisk za­klop­ke na čr­pal­ki pa se pe­nis vrne v nor­mal­no sta­nje.

Po­leg ome­nje­nih me­tod zdrav­lje­nja ob­sta­ja­jo še ne­ka­te­ra zdra­vi­la za raz­šir­ja­nje žil, pa takš­na, ki se lah­ko ini­ci­ra­jo ne­po­sred­no v pe­nis in že v ne­kaj tre­nut­kih ustva­ri­jo dol­go­traj­no (uro ali več dol­go) erek­ci­jo. In se­ve­da naj­no­vej­ša »ču­dež­na ta­blet­ka« - vi­a­gra. Ka­kor­ko­li že, od­lo­či­tev pre­pu­sti­te stro­kov­no uspo­soblje- ­ne­mu me­ha­ni­ku!

Opozorilo! Ka­dar ste pod vpli­vom al­ko­ho­la, ne upo­rab­ljaj­te pe­ni­sa. Če­prav al­ko­hol od­stra­nju­je za­drž­ke, pa pri več­ini mo­ških, ko so pod vpli­vom al­ko­ho­la, erek­ci­ja ni opti­mal­na. Za­skrb­lje­nost, ki se po­ja­vi po takš­nem do­ži­vet­ju, lah­ko vodi v po­go­stej­ša ob­do­bja im­po­ten­ce.

Re­zerv­na guma

Vaš spo­lni organ ni opre­mljen z re­zerv­no gumo. Ka­kr­šen­ko­li valj maš­čo­be okrog va­še­ga pasu je kas­nej­ša pri­do­bi­tev, ki raz­ve­ljav­lja ga­ran­ci­jo, če ga ne od­stra­ni­te. Ne samo da ovi­ra spo­lni od­nos, am­pak je ob njem tudi pe­nis vi­de­ti manj­ši.

Mo­ški so že po na­ra­vi na­gnje­ni k temu, da se jim maš­čo­ba na­la­ga na tre­bu­hu, tudi v pre­de­lu, kjer je pe­nis. Ko se re­zerv­na guma na­pih­ne, se ob­lo­ge po­ve­ča­jo in konč­no »po­golt­ne­jo« del spo­lne­ga orga­na - 2, 5 cm za vsa­kih 16 ki­lo­gra­mov od­več­ne teže. Da ne go­vo­ri­mo o tem, da je pre­ve­li­ka teža na­vad­no po­ve­za­na tudi z ate­ros­kle­ro­zo (zo­že­njem ar­te­rij), pri­mar­nim vzro­kom za im­po­ten­co.

Ak­tiv­nost

Za dol­go in ak­tiv­no živ­lje­nje spo­lne­ga orga­na je pri­po­roč­lji­vo, da ga vsak dan za­po­sli­te s spo­l-nim od­no­som. Po ugo­to­vit­vah me­ha­ni­kov ve­lja, da »če je mo­ški v mla­do­sti spo­lno zelo ak­ti­ven in po­do­bno ak­tiv­nost vzdr­žu­je v sta­ro­sti od 31. do 40. leta, tudi v po­znej­ših le­tih obi­čaj­no ne bo imel te­žav pri spo­lnih od­no­sih«.

Po­spe­še­va­nje

Od 0 do 100 ki­lo­me­trov na uro: Ne­od­vis­ni pre­iz­ku­si ka­že­jo, da na sploš­no tra­ja 3 do 5 mi­nut, da po spo­lnem draž­lja­ju pe­nis mla­de­ga mo­ške­ga po­sta­ne po­pol­no­ma tr­den in po­kon­čen. Ta re­ak­cij­ski čas se z leti naj­manj pod­vo­ji.

Opozorilo! Iz­ogi­baj­te se na­glim po­spe­škom na glad­kih po­vr­ši­nah. Vaša ne­zmož­nost, da bi to na­re­di­li, lah­ko pov­zro­či del­no ali po­pol­no iz­gu­bo nad­zo­ra.
Ne­nad­na usta­vi­tev

Ne­na­den pri­tisk na za­vo­ro med hi­tro vož­njo ne gle­de na vzrok pov­zro­ča bo­le­či­no. Med spo­lnim draž­lja­jem se na­mreč v mo­dih na­bi­ra kri, in ka­dar se spo­lna te­ko­či­na ne iz­li­je, spo­lni draž­ljaj pa se na­da­lju­je, ta na­val krvi v ar­te­ri­jah pov­zro­či topo bo­le­či­no, po­do­bno bo­le­či­ni v mi­ši­cah.
Ob­vla­do­va­nje

Da bi se sez­na­ni­li z vso do­dat­no opre­mo svo­je­ga vo­zi­la in se na­uči­li, kako se od­zva­ti v raz­lič­nih si­tu­a­ci­jah, vam je vča­sih lah­ko v po­moč hi­tra vož­nja brez so­po­tni­ka, na za­pr­ti pro­gi. Ne­dav­ne raz­is­ka­ve v ZDA so po­ka­za­le, da takš­ne vož­nje prak­ti­ci­ra sko­raj tret­ji­na mo­ških. V na­spro­tju z go­vo­ri­ca­mi to ne po­ško­du­je va­še­ga mo­tor­ja - prav­za­prav lah­ko na takš­no vož­njo gle­da­te kot na ogre­val­ni krog pred spo­lnim od­no­som.

Teh­ni­ka zadrževa­nja

Ka­dar že­li­te za­dr­ža­ti spo­lni iz­liv in po­da­ljša­ti ljub­lje­nje, upo­ra­bi­te teh­ni­ko za­dr­že­va­nja: tik pred orgaz­mom trd­no stis­ni­te vrh pe­ni­sa.

Vr­sta go­ri­va

Vaš spo­lni organ je bil za­sno­van in raz­vit za opti­mal­no de­lo­va­nje in učin­ko­vi­tost, to pa lah­ko do­se­že­te le z upo­ra­bo ka­ko­vost­ne­ga go­ri­va. Ne­ka­ko­vost­no go­ri­vo po­ve­ču­je ko­li­či­no »sla­be­ga« ho­le­ste­ro­la, zato se tvo­ri­jo ob­lo­ge na ar­te­ri­jah in ve­nah in te ovi­ra­jo pre­tok krvi v spo­lni organ in iz nje­ga.

Po­sle­di­ca je tež­ji vžig ali iz­gu­ba hi­tro­sti. Če se vam po­ve­ča ko­li­či­na ho­le­ste­ro­la za en od­sto­tek, ste v 1, 5-krat več­ji ne­var­no­sti, da bo­ste ime­li te­ža­ve z erek­ci­jo. Temu se bo­ste iz­ogni­li, če bo­ste upo­rab­lja­li go­ri­vo z manj kot 30 od­stot­ki maš­čob, z malo ho­le­ste­ro­la ter z ve­li­ko ko­li­či­no vlak­nin. Tako bo­ste pre­cej zmanj­ša­li ob­lo­ge na ste­nah žil.

Ka­ro­se­ri­ja in ša­si­ja


Z red­ni­mi va­ja­mi bo telo osta­lo lepo, zdra­vo in vi­tal­no, de­lo­va­lo bo bo­lje in vam dalj časa slu­ži­lo. Ugo­tav­lja­jo, da so se mo­ški, ki so se lo­ti­li vad­be­ne­ga pro­gra­ma, po de­ve­tih me­se­cih lju­bi­li 30 od­stot­kov po­go­ste­je in ma­stur­bi­ra­li 50 od­stot­kov po­go­ste­je kot ti­sti, ki so pre­tež­no se­de­li. Vad­ba ne vpli­va samo na člo­ve­ko­vo telo, am­pak tudi na du­šev­nost. Ne le da telo okre­pi in mu po­ve­ča zmož­nost za spo­lne od­no­se, am­pak tudi spod­bu­ja mož­ga­ne, da vam da­je­jo ob­ču­tek spo­lne pri­vlač­no­sti.
ABS

Tre­buš­ne mi­ši­ce so ti­ste, ki pri spo­lnem od­no­su naj­več de­la­jo. Zato jih mo­ra­te okre­pi­ti - na pri­mer s pol­ovič­ni­mi tre­buš­nja­ki. Po­do­bni so »pra­vim« tre­buš­nja­kom, le da se ne dvi­gu­je­te tako vi­so­ko. Le­zi­te na hr­bet, roke pre­kri­žaj­te čez prsi in nato dvi­guj­te ra­me­na 15 do 20 cm od tal ter po­sku­šaj­te pri­bli­ža­ti bra­do pr­sim. Ču­ti­li bo­ste na­pe­nja­nje tre­buš­nih mi­šic.
Po­rav­na­va

Tret­ji­na pe­nil­nih pre­tr­ganj se zgo­di med ljub­lje­njem. Pov­zro­ča­jo jih ne­nad­ni pre­mi­ki, spre­mem­ba pol­oža­ja ali ne­spre­ten po­skus vzpo­red­ne­ga par­ki­ra­nja s part­ner­jem na vrhu. Na­te­za­nje tki­va zno­traj pe­ni­sa v erek­ci­ji se po­go­sto sli­ši, ved­no pa je zelo bo­le­če. Takš­na po­škod­ba se naj­več­krat zgo­di za­ra­di pre­ma­lo pros­to­ra, na pri­mer med vo­la­nom in voz­ni­ko­vim se­de­žem. Da bi za­šči­ti­li sebe in so­po­tni­ka, pred spre­mem­bo pol­oža­ja ved­no upo­ra­bi­te sme­ro­ka­ze.
Var­nost­ni pa­so­vi

Pri ak­tiv­no­stih, ki vklju­ču­je­jo tek, ska­ka­nje in na­gle pre­mi­ke, je zelo pri­po­roč­lji­vo, da no­si­te at­let­ski pod­po­rnik. Ta pri­ti­ska moda bli­zu k ša­si­ji, da bi jih za­šči­til pred tre­se­njem in dru­gi­mi ne­pri­jet­ni­mi pre­se­ne­če­nji.

Svarilo! Sin­te­tič­no spod­nje pe­ri­lo lah­ko za­ra­di sta­tič­ne elek­tri­ke, ki se ustvar­ja pri umet­no na­re­je­nih ma­te­ri­a­lih, pri­spe­va k im­po­ten­ci. Pri­po­roč­lji­vej­še so ohlap­ne spod­nje hlač­ke iz sto­od­stot­ne­ga bom­ba­ža.
Še be­se­da o var­no­sti

Za do­dat­no za­šči­to je pri­po­roč­lji­vo upo­rab­lja­ti kon­dom. Če­prav te var­nost­ne bla­zi­ne ne za­go­tav­lja­jo po­pol­ne za­šči­te pred bo­lez­ni­mi, ki se pre­na­ša­jo s spo­lni­mi od­no­si, pa pri pra­vil­ni upo­ra­bi bi­stve­no zmanj­šu­je­jo tve­ga­nje.

Re­zul­ta­ti ne­dav­ne raz­is­ka­ve med pro­sti­tut­ka­mi, ki svo­je delo oprav­lja­jo v bor­de­lih v Ne­va­di (ZDA), so po­ka­za­li, da je bilo med 41. 127 upo­rab­lje­ni­mi kon­do­mi le 49 po­če­nih - de­lež po­če­nih kon­do­mov je to­rej zna­šal le 0, 12 od­stot­ka. Do­dat­nih 0, 25 od­stot­ka kon­do­mov pa je med spo­lnim od­no­som ali po njem zdrs­ni­lo s pe­ni­sa. To je naj­manj­ši de­lež na­pak, o ka­te­rih so kdaj po­ro­ča­li.

Raz­vi­ja­nje kon­do­ma

Upo­rab­ljaj­te le ori­gi­nal­no za­pa­ki­ra­ne kon­do­me, ki jim še ni pre­te­kel rok upo­ra­be. Pri raz­vi­ja­nju bo­di­te paz­lji­vi, da ga z noh­ti ali s ka­kim dru­gim pred­me­tom ne pre­luk­nja­te ali pre­tr­ga­te. Ni­ko­li pa ne od­pi­raj­te za­vo­ja s kon­do­mom z zob­mi ali s kakš­nim ko­ni­ča­stim pred­me­tom.

Stis­ni­te zrak iz zbi­ral­ni­ka se­me­na na kon­cu kon­do­ma in ga od­vij­te nav­zdol čez ves spo­lni ud v sta­nju erek­ci­je še pred pe­ne­tra­ci­jo ali oral­nim spo­lnim od­no­som. Kon­dom ne sme biti tes­no na­pet, ker tako laž­je poči!

Pri kon­do­mih iz la­tek­sa upo­rab­ljaj­te le sper­mi­cid­na ma­zi­la na vod­ni osno­vi. Ka­krš­na­ko­li dru­ga ma­zi­la jih lah­ko po­ško­du­je­jo.

Pri iz­vle­če­nju pe­ni­sa iz va­gi­ne pri­dr­ži­te rob kon­do­ma, da ga za­dr­ži­te na pe­ni­su. To mo­ra­te sto­ri­ti ta­koj po orgaz­mu, še pre­den erek­ci­ja pre­ne­ha. Vsak kon­dom upo­rabite le en­krat!

Vzdrževanje

Vaš spo­lni organ je re­zul­tat sto­le­tij na­čr­to­va­nja. Pre­den za­pu­sti to­var­no, ga ob­de­la­jo z vso teh­no­lo­gi­jo, da bi de­lo­val opti­mal­no. Se­ve­da pa je za brez­hib­no de­lo­va­nje po­treb­no tudi red­no vzdr­že­va­nje.
Dnev­no vzdrževa­nje:

Za ne­ob­re­za­ne mo­ške je po­se­bej po­memb­no, da ko­ži­co na kon­cu pe­ni­sa vsak dan po­teg­ne­jo na­zaj in do­bro umi­je­jo gla­vi­co pe­ni­sa. Tu se na­mreč lah­ko na­bi­ra­jo raz­ne bak­te­ri­je, za­ra­di ka­te­rih po­tem na­sta­ja­jo in­fek­ci­je in dru­ge te­ža­ve. Prav tako bi se mo­ra­li vsak dan te­me­lji­to umi­va­ti tudi ob­re­za­ni mo­ški.
Te­den­sko vzdrževa­nje:

Spo­lni od­no­si so naj­bolj­ša vaja za spo­lne orga­ne. Če se si­stem red­no pre­plav­lja s hra­nil­no krv­jo in ki­si­kom, so za­go­tov­lje­ni opti­mal­na pro­iz­vod­nja se­men­čic, zdra­va pro­sta­ta in na sploš­no do­bro de­lo­va­nje. Ka­dar spo­lno ob­če­va­nje iz takš­nih ali dru­gač­nih raz­lo­gov ni mo­go­če, raz­mis­li­te o last­no­roč­nem za­go­nu svo­je­ga mo­tor­ja.

Me­seč­no vzdrževa­nje:

Vsaj en­krat na me­sec bi si mo­ra­li po to­pli ko­pe­li ali pr­ha­nju pre­gle­da­ti moda. Spro­šče­na moda ne­žno po­gne­ti­te s pr­sti; biti mo­ra­jo glad­ke in oval­ne ob­li­ke, na otip po­do­bna olup­lje­ne­mu v trdo ku­ha­ne­mu jaj­cu.

Ne­žno jih sti­skaj­te in pri tem iš­či­te ka­krš­ne­ko­li za­tr­dli­ne ali bule, ki ne da­je­jo vti­sa tki­va (iz­bo­kli­na, ki jo bo­ste na­šli za vsa­kim mo­dom, je epi­di­di­mis). Če za­ču­ti­te kar­ko­li ne­obi­čaj­ne­ga, obi­šči­te zdrav­ni­ka. Rak na mo­dih je ozdrav­ljiv pri 97 od­stot­kih mo­ških, če ga od­kri­je­mo do­volj zgo­daj.

Let­no vzdrževa­nje:

Ko vaše vo­zi­lo do­se­že sta­rost 40 let, mo­ra­te red­no ho­di­ti na pre­gle­de pro­sta­te. Ta trd­na, ko­sta­nju po­do­bna žle­za okle­pa prvi del seč­ni­ce. Leži tik pod me­hur­jem in pred dan­ko. Če se po­ve­ča, lah­ko ovi­ra od­te­ka­nje uri­na in pov­zro­či, da je cu­rek uri­na ši­bek.

Za­skrb­lju­joč je tudi rak na pro­sta­ti. Obe­ma po­ten­ci­al­ni­ma ne­var­nost­ma se lah­ko iz­ogne­te, če ukre­pa­te do­volj zgo­daj. Po­poln let­ni pre­gled bi mo­ral vklju­če­va­ti tro­je: (1) rek­tal­ni pre­gled (pre­gled dan­ke s pr­sti), (2) krv­ne pre­iska­ve in (3) ul­traz­voč­ni pre­gled, da do­bi­mo vid­no sli­ko tki­va.

Opozorilo! Upo­ra­ba spo­lne­ga orga­na za kar­ko­li dru­ge­ga, ra­zen za nje­gov osnov­ni na­men, ga­ran­ci­jo raz­ve­lja­vi.

Sa­mo­dej­na kon­tro­la si­ste­ma

Vsa­ko noč vaš spo­lni organ sa­mo­dej­no za­že­ne sa­mo­di­ag­no­stič­ni pre­gled, za ka­te­re­ga niti vi sami ne ve­ste. Na zu­naj se ta pro­ces kaže v ob­čas­nih erek­ci­jah, ki se spro­ža­jo med spa­njem. Ne vzne­mir­jaj­te se za­ra­di tega. Vaš spo­lni organ se samo pre­plav­lja s krv­jo in ki­si­kom, da bi ohra­nil opti­mal­no de­lo­vno sto­ril­nost.

Če dvo­mi­te, da se to res­nič­no do­ga­ja, na­re­di­te na­sled­nji pre­iz­kus. Okrog pe­ni­sa si trd­no ovij­te ne­kaj poš­tnih znamk in zle­pi­te kon­ce sku­paj. Če bodo na­sled­nje ju­tro znam­ke raz­tr­ga­ne prek luk­njic, ste po­no­či ime­li erek­ci­jo. Če se zbu­di­te v Lon­do­nu s poš­tnim ži­gom na čelu, po­sku­si­te zno­va, toda ne za­spi­te pre­bli­zu poš­tne­ga na­bi­ral­ni­ka!

Uha­ja­nje te­ko­či­ne

Po uri­ni­ra­nju pod pe­ni­som ne­žno pri­tis­ni­te nav­zgor. Tako bo­ste iz­tis­ni­li pre­osta­le kap­lji­ce in se iz­ogni­li ne­pri­jet­nim ma­de­žem na ob­la­zi­nje­nju.

Po­gled pod po­krov mo­tor­ja

Pe­nis v to­var­ni opre­mi­jo z gla­vi­co, v ce­lo­ti pre­kri­to z mes­na­to ko­ži­co. Dolo­čen del last­ni­kov pe­ni­sa ima to ko­ži­co ki­rur­ško od­- stra­nje­no z ope­ra­ci­jo, ime­no­va­no ob­re­zo­va­nje. Raz­lo­gi za to so bo­di­si ver­ski in/ali estet­ski, saj mo­tor­ni po­krov nič ne vpli­va na ob­čut­lji­vost, spo­lno de­jav­nost ali dov­zet­nost za bo­lez­ni.

Pod­ma­zo­va­nje

Pre­ver­ja­nje ko­li­či­ne olja: Ne upo­rab­ljaj­te pre­več ma­zal­ne­ga olja - ni sek­si, po­leg tega pa s svo­jo spolz­kost­jo zmanj­šu­je spo­lno vzne­mir­je­nje in pov­zro­či, da se pri­vlač­ne sile iz­gu­bi­jo v noč. Upo­ra­bi­te le majh­no pi­ki­co olja, da da­ste pe­ni­su ra­hel si­jaj.

Do­da­ja­nje olja: Za do­dat­no ugod­je med dol­go vož­njo ali vož­njo po iz­jem­no suhi po­kra­ji­ni ga je tre­ba po­nov­no na­olji­ti.

Od­stra­nje­va­nje upo­rab­lje­ne­ga olja: Če olje od­vr­že­te kar tja v tri dni, lah­ko uma­že­te spal­ni­co. Ne­ka­te­ra di­še­ča olja puš­ča­jo lep­ljiv in ne­pri­je­ten ma­dež, ki za­hte­va drg­nje­nje s ščet­ko, z mi­lom in vodo, na­spro­tno pa lah­ko več­ino ne­odi­šav­lje­nih olj ob­ri­še­mo samo z bri­sa­čo.
Zu­na­njost

Spo­lni organ je ne­neh­no iz­po­stav­ljen raz­nim zu­na­njim de­jav­ni­kom, kot so uma­za­ni­ja, zno­je­nje in va­gi­nal­ne te­ko­či­ne. Zato je tre­ba vo­zi­lo po­go­sto in te­me­lji­to umi­va­ti. Iz vseh špranj v ša­si­ji do­bro iz­pe­ri­te uma­za­ni­jo in sol ter pre­glej­te, da na po­vr­ši­ni ni kakš­nih raz­bi­tin ali odrg­nin. Po umi­va­nju pu­sti­te, da s pe­ni­sa od­te­če vsa voda, in ga, pre­den ga par­ki­ra­te v za­prt pros­tor, po­pol­no­ma osu­ši­te. Če že­li­te, lah­ko svoj spo­lni organ tudi zleš­či­te.

Manj­še odrg­ni­ne in pra­ske: Koža pe­ni­sa in mod je iz­red­no pro­žna. Manj­še odrg­ni­ne in pra­ske, ki ima­jo za po­sle­di­co le mi­ni­mal­no kr­va­ve­nje, spe­ri­te z mi­lom in vodo ter na­nje na­ne­se­te anti­bio­tič­no ma­zi­lo.

Več­je za­re­ze: Če do­bi­te uda­rec v moda, se ule­zi­te, daj­te na med­nož­ni del le­den ob­kla­dek in ne­kaj­krat glo­bo­ko za­je­mi­te sapo. Če ote­kli­na in bo­le­či­na ne upa­de­ta v ne­kaj mi­nu­tah, na­da­ljuj­te z ob­klad­ki in se na­po­ti­te v bol­niš­ni­co. Huj­ša po­škod­ba di­melj lah­ko pov­zro­či ne­plod­nost.
Iskanje in odpravljanje motenj

Te­ža­ve in na­sveti, opi­sa­ni v na­da­lje­va­nju, so zgolj in­for­ma­tiv­ne smer­ni­ce, da za­čas­no od­pra­vi­te manj­še na­pa­ke vo­zi­la. Vzro­ke za več­je te­ža­ve, za­ra­di ka­te­rih mo­tor ne de­lu­je za­do­vo­lji­vo, pa mora vse­ka­kor raz­is­ka­ti in po­pra­vi­ti vaš oseb­ni me­ha­nik.

Problem: Pe­nis se zdi maj­hen.

Rešitev: Le malo mo­ških je za­do­volj­nih z ve­li­kost­jo svo­je­ga pe­ni­sa. Imej­te v mis­lih, da je pov­pre­čna va­gi­na dol­ga le 7, 6 do 12, 7 cm.

Problem: Levo modo je rah­lo več­je in visi niž­je kot des­no.

Rešitev: Red­ko sta obe modi po­pol­no­ma ena­ki - kar 85 od­stot­kom mo­ških levo modo visi niž­je od des­ne­ga.

Problem: Do iz­li­va pri­de pre­hi­tro.

Rešitev: Po­sku­si­te okre­pi­ti mi­ši­co, ki jo upo­rab­lja­te za usta­vi­tev cur­ka uri­na. Stis­ni­te jo zdaj, da za­ču­ti­te, kak­šen ob­ču­tek ima­te pri tem. Na­re­di­te to 20-krat, 50-krat, 100-krat ali več­krat na dan, pri mizi ali v avtu. Ker je to mi­ši­ca, ki se stis­ne tudi pri spo­lnem iz­li­vu, bo­ste ime­li, če si jo bo­ste okre­pi­li, bolj­ši nad­zor med spo­lnim od­no­som.

Problem: Do erek­ci­je ne pri­ha­ja tako hi­tro, pa tudi pe­nis ni več tako tr­den, kot je bil ne­koč.

Rešitev: To se na­vad­no do­ga­ja pri sta­rej­ših. Ka­kor­ko­li že, red­na vad­ba, zdra­va pre­hra­na, iz­ogi­ba­nje ka­je­nju in ome­je­no pit­je al­ko­ho­la zmanj­šu­je­jo ne­var­nost za na­sta­nek te te­ža­ve, prav tako je učin­ko­vi­ta tudi dalj­ša in bolj raz­gi­ba­na spo­lna pred­ig­ra.

Problem: Bo­le­či­na v mo­dih.

Rešitev: Ob­čas­no os­tro zba­da­nje je obi­čaj­no, zato naj vas bo­le­či­ne, ki tra­ja­jo manj kot mi­nu­to, ne skr­bi­jo. Če pa bo­le­či­na v mo­dih po­stop­no na­raš­ča, je vzrok na­vad­no in­fek­ci­ja ali vnet­je. Po­sve­tuj­te se s stro­kov­no uspo­so­blje­nim me­ha­ni­kom ali po­ob­laš­če­nim za­stop­ni­kom.

Problem: Spo­lni iz­liv ko­li­čin­sko ni več tako bo­gat, kot je bil ne­kdaj.

Rešitev: Vča­sih ta­ko­le od­po­ve­jo mo­tor­ji sta­rej­ših vo­zil. Še več, pri sta­rej­ših let­ni­kih - old­ti­mer­jih - kljub orgaz­mu mor­da sploh ne bo spo­lne­ga iz­li­va.


Prilagoditve in izboljšave

Pri­la­go­di­te svoj spo­lni organ tako, da bo ustre­zal va­šim po­tre­bam in živ­ljenj­ske­mu slo­gu!

Va­zek­to­mi­ja

Va­zek­to­mi­ja je manj­ši ope­ra­tiv­ni po­seg, pri ka­te­rem stro­kov­no uspo­so­bljen me­ha­nik pre­re­že oba se­me­no­vo­da in s tem pre­pre­či iz­ha­ja­nje se­men­čic iz mod, ne pa iz­lo­ča­nja te­ko­čin iz pro­sta­te in dru­gih žlez, ki tvo­ri­jo več­ji del se­men­ske te­ko­či­ne. Ste­ri­li­za­ci­ja mo­ške­ga je me­to­da kon­tra­cep­ci­je, ki je var­na in sko­raj po­pol­no­ma uspeš­na. Po­seg tra­ja pri­bliž­no 10 do 20 mi­nut ter le malo vpli­va na ko­li­či­no iz­briz­ga­ne­ga se­me­na in nič na do­živ­lja­nje orgaz­ma.

Obra­tna va­zek­to­mi­ja

Pre­miš­lju­je­te o tem, da ne bi bili več ste­ril­ni? Ni pro­ble­ma. Se­me­no­vo­da je mo­go­če spo­ji­ti na­zaj, tako da vaše se­men­či­ce spet lah­ko pla­va­jo po njem. Po­sto­pek je va­ren in raz­me­ro­ma hi­ter (ok. 90 mi­nut), se­ve­da pa ga mora opra­vi­ti za to uspo­so­bljen stro­kov­njak.

Te­sto­ste­ron

Ta naj­po­memb­nej­ši mo­ški hor­mon v glav­nem na­sta­ja v mo­dih in je od­go­vo­ren za vaše spo­lno po­že­le­nje ter de­lo­ma tudi za erek­ci­jo. Toda po 50. letu za­čne pro­iz­vod­nja tega hor­mo­na upa­da­ti. Zato ti­stim mo­škim, ki si­cer ni­ma­jo fi­zič­nih te­žav, toda nji­ho­vo po­že­le­nje upa­da, lah­ko ko­ri­sti­jo te­sto­ste­ron­ski do­dat­ki. Na vo­ljo so v ob­li­ki ta­blet, in­jek­ci­je ali ob­li­žev za kožo. Seveda se o tem prej po­sve­tuj­te z zdrav­ni­kom!

Po­ve­ča­nje pe­ni­sa

Stro­kov­no uspo­so­bljen teh­nik lah­ko na­re­di na vi­dez več­ji pe­nis tako, da pre­re­že vezi (li­ga­men­te), ki ga po­ve­zu­je­jo s sram­no kost­jo. Po po­se­gu pe­nis visi ma­len­kost niž­je in je zato vi­de­ti več­ji. Do­dat­no vam lah­ko pod kožo pe­nil­ne­ga va­lja vbriz­ga te­le­sno maš­čo­bo, da je vi­de­ti še de­be­lej­ši.

Opozorilo! Več­ina stro­kov­nja­kov ome­nje­ne­ga po­stop­ka za po­ve­ča­nje pe­ni­sa ne pri­po­ro­ča. Upo­rab­ni­ki na­mreč po­ro­ča­jo o manj­ši sta­bil­no­sti in iz­gu­bi nad­zo­ra med hi­tro vož­njo.
Ob­no­vi­tev ko­ži­ce

Vsem ti­stim, ki ste zras­li ne­za­do­volj­ni s svo­jim ob­re­za­nim mo­de­lom, lah­ko ko­ži­co ob­no­vi­jo. V tem po­stop­ku po na­če­lu »sam svoj moj­ster« se koža iz va­lja pe­ni­sa po­stop­no raz­teg­ne s po­moč­jo oz­ke­ga tra­ka iz tka­ni­ne ali celo z utež­jo, do­kler baje ni po­do­bna nor­mal­ni ko­ži­ci.

Svarilo! Ob­nov­lje­na ko­ži­ca na kon­cu pe­ni­sa ne bo razstavni eksponat.

Pe­nil­na pro­te­za

Če ima­te dol­go­traj­ne (kro­nič­ne) te­ža­ve z erek­ci­jo in so bile vse do­slej upo­rab­lje­ne me­to­de zdrav­lje­nja im­po­ten­ce ne­uspeš­ne, raz­mis­li­te o pe­nil­nih pro­te­zah. Pe­nil­ne pro­te­ze so po­seb­ni ci­lin­dri, ki jih ki­rur­ško vsta­vi­jo v no­tra­njost pe­ni­sa in ga na­re­di­jo do­volj trd­ne­ga za spo­lno ob­če­va­nje. Na vo­ljo sta dva mo­de­la:

Ne­hi­drav­lič­no pro­te­zo se­stav­lja par si­li­kon­skih opo­rnic v tki­vu na zgor­nji po­vr­ši­ni pe­ni­sa, ki se z roko lah­ko usmer­ja­jo nav­zgor ali nav­zdol. To je pre­prost mo­del, s ka­te­rim je pe­nis mo­go­če vsta­vi­ti v nož­ni­co, ven­dar se ne po­ve­ča in osta­ne pol­trd tudi pred spo­lnim od­no­som in po njem, kar ne­ka­te­re mo­ške lah­ko moti.

Hi­drav­lič­na pro­te­za omo­go­ča po­pol­no ob­vla­do­va­nje erek­ci­je, se­stav­lje­na je iz para vo­tlih na­pih­lji­vih ci­lin­drov v pe­ni­su, čr­pal­ke v mod­ni­ku in re­zer­vo­ar­ja, vsa­je­ne­ga pod tre­buš­ne mi­ši­ce. Vse to je v ce­lo­ti vstav­lje­no v no­tra­njost te­le­sa. Za erek­ci­jo mo­ški stis­ne čr­pal­ko v mod­ni­ku, kar pov­zro­či, da te­ko­či­na iz­te­ka iz re­zer­vo­ar­ja in na­pih­ne ci­lin­dre. Na pri­tisk za­klop­ke na čr­pal­ki se pe­nis vrne v ohlap­no sta­nje.

Simon Gorjup, Joe Kita