Si­tu­a­cij­ska im­po­ten­ca: Kaj jo povzroča in kako jo preprečite

Si­tu­a­cij­ska im­po­ten­ca: Kaj jo povzroča in kako jo preprečite (foto: Profimedia) Profimedia
26. 4. 2001

Vas je gologlavi prijatelj postavil pred dejstvo v najslabšem možnem trenutku? Vse je enkrat prvič. Nekaj nasvetov, kako preprečiti ponovna razočaranja.

Če ste mor­da po­mis­li­li, da je vaš pe­nis na­re­jen v Go­re­nju, ste se poš­teno zmo­ti­li. Več­ina stva­ri, od va­ku­um­skih se­sal­ni­kov do hla­dil­ni­kov ozi­ro­ma od no­tra­njih orga­nov do ko­mol­ca, lah­ko dela ali pa tudi ne. Z erek­ci­jo je si­tu­a­ci­ja po­do­bna, ven­dar bolj za­ple­te­na, saj lah­ko vaš pe­nis si­cer od­lič­no de­lu­je, pa v ne­kem tre­nut­ku ne bo trz­nil, če­tu­di bi pred njim kle­čal re­gi­ment re­še­valk iz Oba­lne stra­že s Pa­me­lo na čelu, Da­vid Has­sel­hof pa bi vanj me­ril s pi­što­lo in vzkli­kal: »Erek­ci­ja ali živ­lje­nje!«

Vze­mi­mo na pri­mer geo­de­ta Gre­gor­ja (26 let), ki mu je oné uplah­nil v nav­zoč­no­sti naj­lep­še ženske, kar jih je kdaj sre­čal. »Pri na­ti­ka­nju kon­do­ma mi je uplah­nil in ni otr­del, do­kler ona, globo­ko ra­zo­ča­ra­na, ni od­šla!« pra­vi Gre­gor.

S po­do­bni­mi nev­šeč­nost­mi se lah­ko iden­ti­fi­ci­ra še mi­li­jon dru­gih mo­ških, ven­dar obi­čaj­no zaradi mo­ške ne­či­mr­no­sti (ali ob­čut­ka manj­vred­no­sti) več­ina tega ne pri­zna rada. »Vsak mo­ški en­krat v živ­lje­nju do­ži­vi ra­zo­ča­ra­nje, ko ga erek­ci­ja pu­sti na ce­di­lu,« tr­di­jo pri­zna­ni psi­ho­lo­gi. Če vas to­rej ob­ri­to­gla­vec do­slej še ni pu­stil na ce­di­lu, je vzrok le ta, da še ni­ste pri­šli na vr­sto.

Ven­dar brez pa­ni­ke, pro­sim, da ne bo vrst na uro­lo­ški kli­ni­ki! Sko­raj za­go­to­vo z vami ni nič naro­be, uro­lo­gi na­mreč oce­nju­je­jo, da je pri 80 od­stot­kih mo­ških, sta­rih manj kot 50 let, izostanek erek­ci­je po­sle­di­ca zu­na­njih in ne no­tra­njih de­jav­ni­kov, to­rej je le tre­nut­ne na­ra­ve, čemur stro­kov­no pra­vi­mo si­tu­a­cij­ska im­po­ten­ca. Da bi si­tu­a­cij­sko im­po­ten­co pre­pre­či­li, moramo naj­prej ra­zu­me­ti, kaj jo sploh povzroča. Po­glej­mo ne­kaj »de­žur­nih kriv­cev« za omenjeno sta­nje!

Težava 1: Organska spojina, ki sliši na ime etanol

Mo­ški radi mis­li­mo, da smo po ne­kaj po­pi­tih pi­vih mno­go bolj­ši med rju­ha­mi. Mor­da smo res bolj spro­šče­ni in drz­nej­ši pri osva­ja­nju de­klet, kar pa se po­stelj­ne gim­na­sti­ke tiče, je pri tret­ji pija­či tre­ba po­teg­ni­ti črto, če ver­ja­me­mo raz­is­ka­vi, ki so jo opra­vi­li na uni­ver­zi So­uthern Il­li­no­is v ZDA.

V ome­nje­ni raz­is­ka­vi so znan­stve­ni­ki ugo­to­vi­li, da je vzbur­je­nje upa­dlo, če je ose­ba za­uži­la več kot 1,5 mi­li­li­tra eta­no­la na ki­lo­gram te­le­sne teže (za 70 ki­lo­gra­mov tež­ke­ga mo­ške­ga so to približ­no tri ve­li­ka piva). Eta­nol na­mreč po­slab­ša zmož­nost, da vam oné otr­di, na enak na­čin kot vpli­va na vašo vož­njo av­to­mo­bi­la ali pa na hojo. Stro­kov­njak za mo­ško spo­lnost La­u­ren­ce A. Le­vi­ne po­jas­nju­je, da je raz­log za to omam­lja­joč vpliv eta­no­la na živ­ce, ki pre­na­ša­jo elek­trič­ne sig­na­le med pe­ni­som in mož­ga­ni. Če to­rej že­li­te part­ner­ki pri­re­di­ti ne­po­za­bno noč, se pred tem ne spro­ščaj­te v lo­ka­lu pre­dol­go, saj uteg­ne­te biti po pri­ho­du do­mov ne­pri­jet­no pre­se­ne­če­ni.

Kako ukre­pa­ti?

Če na­čr­tu­je­te po­stelj­ne igri­ce po ob­is­ku pri­ljub­lje­ne­ga lo­ka­la, se z na­ta­kar­jem do­go­vo­ri­te, da vam po tret­ji run­di ne toči več al­ko­hol­nih pi­jač.

Težava 2: Besedica impotenca

Voda v lon­cu, če jo le gle­da­mo, ni­kdar ne zav­re sama od sebe, prav tako tudi pe­nis ni­kdar ne otr­di, če ga le gle­da­mo. Erek­ci­ja mora biti spon­ta­na, če se pre­več tru­di­te in fo­ku­si­ra­te mis­li le na to, da bi vam vstal, si de­la­te med­ved­jo uslu­go.

Še huje pa je, če ob iz­osta­li erek­ci­ji ta­koj po­mis­li­te na be­se­do im­po­ten­ca, saj vam bo ta mi­sel pod­za­vest­no raz­žr­la ero­tič­ne mis­li, ki so tako po­treb­ne za de­lo­va­nje med­enič­ne hi­drav­li­ke. In po­tem je re­zul­tat na dla­ni. Ali pa še tam ne.

Kako ukre­pa­ti?

Ka­dar uro­lo­gi po­su­mi­jo, da so vaše te­ža­ve z erek­ci­jo le tre­nut­ne na­ra­ve, vas čez noč pri­klju­či­jo na elek­tron­ske na­pra­ve, ki be­le­ži­jo noč­ne erek­ci­je. Ko po­tem do­bi­te v roke po­ro­či­lo, da so apara­ti čez noč za­zna­li 40-minutno 90-odstotno erek­ci­jo, bo­ste ver­jet­no naj­prej zav­ri­ska­li, potem pa se vam bo okre­pi­la tudi sa­mo­za­vest. Sa­mo­za­vest pa si lah­ko okre­pi­te tudi brez elektron­skih na­prav - če je ver­je­ti uro­lo­gom, ki pra­vi­jo, da če pri sa­mo­za­do­vo­lje­va­nju ni­ma­te no­be­nih te­žav, po­tem ni z vami v fi­zič­nem smis­lu nič na­ro­be.

Težava 3: Preteklost

Če pri za­dnjem sek­su ni bilo rav­no vse v naj­lep­šem redu, po­tem bo pri na­sled­njem najverjetneje še več te­žav. Bolj ko si v gla­vi vr­ti­te film ne­za­do­vo­lji­ve­ga sek­sa, več­ja je ne­var­nost za te­ža­ve.

Kako ukre­pa­ti?

Zva­li­te kriv­do dru­gam! Če se te­ža­ve z erek­ci­jo pri­me­ri­jo le en­krat in ni za­nje no­be­nih zu­na­njih ozi­ro­ma tre­nut­nih vzro­kov, po­tem mo­ški obi­čaj­no po­mis­li­jo, da je z nji­mi ne­kaj na­ro­be. Če pa naj­de­te mo­te­či de­jav­nik, ki mu lah­ko pri­pne­te kriv­do za te­ža­ve z erek­ci­jo, ste že na več kot pol poti do ci­lja, da se te­ža­ve ne bodo več po­no­vi­le.

Za vaše te­ža­ve je lah­ko kri­vec mor­da:
  • Vaš šef

Stres je eden od naj­po­go­stej­ših vzro­kov za te­ža­ve z erek­ci­jo. Tudi če za­vest­no ne mis­li­te na sode­lav­ce ali stran­ke, lah­ko ti med de­lo­vnim ča­som tako moč­no vpli­va­jo na vaše telo, da se tega vpli­va še lep čas po pri­ho­du do­mov ne zne­bi­te.

Kako ukre­pa­ti?

Psi­ho­lo­gi pri­po­ro­ča­jo, da spre­me­ni­te oko­lje ozi­ro­ma po­beg­ne­te od ru­ti­ne, tako bo­ste ube­ža­li ute­če­ne­mu ci­klu sa­mo­kon­tro­le in stra­hu pred za­ta­jit­vi­jo. Za­čni­te tako, da za seks na­me­sto spal­ni­ce iz­be­re­te sobo za go­ste ali pa kar za­dnjo klop va­še­ga je­kle­ne­ga ko­njič­ka. Za ti­ste bolj domisel­ne ozi­ro­ma drz­nej­še pa so pri­mer­ni kra­ji tudi ka­bi­ne v tr­go­vi­nah s tek­stil­ni­mi iz­del­ki in po­do­bno, ne po­za­bi­te pa tudi na seks v na­ra­vi.

  • Su­per­ma­ne­ken­ka

Za mo­ške, ki so na­gnje­ni k stra­hu pred im­po­ten­co, je part­ner­ka z ide­al­no zu­na­njo po­do­bo mno­go­krat lah­ko bi­stve­no te­žav­nej­ša kot pa part­ner­ka z ne­kaj draž­lji­vi­mi te­le­sni­mi na­pa­ka­mi. Raz­log je ta, da se mo­ški, če so v po­ste­lji z žen­sko, ki na le­pot­ni le­stvi­ci od 1 do 10 za­slu­ži oce­no 15, tako bo­ji­jo sla­be­ga učin­ka, da pre­pros­to od­po­ve­jo.

Kako ukre­pa­ti?

Če se bo­ste kdaj znaš­li v takš­nem pol­oža­ju, se po­tru­di­te, da žen­sko naj­prej spo­zna­te, po­sve­ti­te se nje­ne­mu te­le­su in stre­mi­te h kar­se­da dol­gi pred­ig­ri. Tako bo­ste bolj spro­šče­ni, obe­nem se bo­ste na­uči­li bo­lje ob­vla­da­ti same sebe, to pa bo nav­du­ši­lo tudi part­ner­ko. In ko pri­de­te do točke, od ko­der ni vr­nit­ve ...

  • De­kle z na­slov­ni­ce Play­bo­ya

Vsa­ka žen­ska, o ka­te­ri fan­ta­zi­ra­te, da­si­rav­no ni­ste v res­ni­ci spa­li z njo, lah­ko vpli­va na vašo erek­ci­jo, ko ste s svo­jo res­nič­no part­ner­ko.

»Pred me­se­ci sem spo­znal fan­ta, ki je na po­slov­ni za­ba­vi pol­ju­bil žen­sko, ki jo je ob­ču­do­val že dalj časa. Ker o do­god­ku ni svo­ji ženi nič po­ve­dal, se je po­ču­til kri­ve­ga, kriv­da pa se je po­ka­za­la v te­ža­vah z erek­ci­jo,« pri­po­ve­du­je eden iz­med uro­lo­gov v kli­nič­nem cen­tru.

Te­ža­ve z erek­ci­jo so v so­do­bnem času že tako re­koč si­no­nim za skok čez plot, o če­mer pri­ča tudi dej­stvo, da mno­gi uro­lo­gi pa­ci­en­te, ki ima­jo te­ža­ve z erek­ci­jo, že ru­tin­sko vpra­ša­jo, ali imajo po­leg stal­ne part­ner­ke še kakš­no ob stra­ni.

Kako ukre­pa­ti?

Ko ste sami doma, se ule­zi­te in pre­že­ni­te do­miš­lji­jo iz svo­je gla­ve. Ker ži­vi­te v re­al­no­sti, se raje po­sve­ti­te sek­su s svojo part­ner­ko. Si­cer ni nič na­ro­be, če fan­ta­zi­ra­te o dru­gih žen­skah, ven­dar teh fan­ta­zij ne ude­ja­njaj­te v prak­si in o njih ne pri­po­ve­duj­te svo­ji part­ner­ki. Takš­ne poš­teno­sti vam ona ne bo šte­la v do­bro.

  • Vaš položaj med sek­som

Erek­ci­jo v ne­ka­te­rih spo­lnih pol­oža­jih laž­je ohra­nja­mo kot pri dru­gih. Če le­ži­te na hrb­tu, se vam lah­ko zgo­di, da kri od­te­če iz pe­ni­sa, po­sle­di­ca pa je se­ve­da omeh­ča­nje spo­lo­vi­la. Po­leg tega so pro­ble­ma­tič­ni še ne­ka­te­ri dru­gi pol­oža­ji, po­se­bej ti­sti, pri ka­te­rih pe­nis upo­gne­mo na neobičajen ali celo bo­leč na­čin.

Kako ukre­pa­ti?

Osta­ni­te pri mi­si­jo­nar­skem pol­oža­ju - če ste na vrhu, vam bo gra­vi­ta­ci­ja po­ma­ga­la pri pol­nje­nju pe­ni­sa s krv­jo.

  • Je­ma­nje zdra­vil

Mno­gi far­ma­cevt­ski pre­pa­ra­ti, kot so anti­de­pre­si­vi, di­u­re­ti­ki, zdra­vi­la za krv­ni tlak ali zdra­vi­la za pro­sta­to, ima­jo stran­ske učin­ke, ki so po­ve­za­ni z erek­ci­jo. Ven­dar se za­ve­daj­te, da mno­go­krat zdrav­ni­ki teh stran­skih učin­kov ne ome­nja­jo, tako da se mo­ra­te o o njih po­za­ni­ma­ti sami.

Kako ukre­pa­ti?

Zdrav­ni­ku daj­te ve­de­ti, da je do­bra erek­ci­ja ena iz­med pred­no­sti v va­šem živ­lje­nju in naj vam pred­pi­su­je le zdra­vi­la, ki ne vpli­va­jo na­njo. Pa še ne­kaj! Ne mis­li­te, da so vsa zdra­vi­la, ki jih dobite brez re­cep­ta, ne­dolž­na, saj ne­ka­te­ra prav tako vpli­va­jo na erek­ci­jo (anti­hi­sta­mi­ni­ki, table­te za spa­nje itd. ).

  • Pre­po­go­sto sa­mo­za­do­vo­lje­va­nje

Da ne bo­ste na­ro­be ra­zu­me­li, nič ni­ma­mo pro­ti sa­mo­za­do­vo­lje­va­nju. Prav­za­prav sta red­no doživ­lja­nje erek­ci­je in eja­ku­la­ci­ja po­treb­na za do­bro de­lo­va­nje spo­lnih orga­nov. Vse stva­ri v življe­nju je tre­ba de­la­ti s pra­vo mero - saj ve­ste, da tudi pre­tre­ni­ra­ni at­le­ti ne zma­gu­je­jo ved­no.

Pri čez­mer­nem sa­mo­za­do­vo­lje­va­nju pre­ži ne­var­nost, da se bo­ste tako na­va­di­li na do­lo­če­no zapo­red­je užit­kov, da vas no­be­na žen­ska ne bo mo­gla za­do­vo­lji­ti.

Kako ukre­pa­ti?

Skraj­šaj­te čas, ki ga po­sve­ča­te sami sebi, če pa se že ukvar­ja­te s sa­mo­za­do­vo­lje­va­njem, po­čni­te to tako, da po­sne­ma­te gibe in teh­ni­ke, ki se po­jav­lja­jo pri spo­lnih od­no­sih. In ne na­za­dnje, prosi­te svo­jo part­ner­ko, da več časa pri pred­ig­ri po­sve­ti roč­ne­mu delu in oral­ni sti­mu­la­ci­ji, saj bo s tem po­ma­ga­la vzdr­že­va­ti erek­ci­jo do tre­nut­ka pe­ne­tra­ci­je.

Blaž Divjak

Preberite tudi: 4 znaki, ki kažejo na raka prostate