Kje začeti spolni odnos?

8. 9. 2010

Vzburiti moškega je precej preprosto. Dovolj je pogled na erotično fotografijo. Pri ženskah pa je s tem malce bolj zapleteno: brez popolne sproščenosti ni nič. Vodnik po njenem in vašem užitku.

Ušesa

Morda se vam bo zdelo smeš­no, a ušesa vodijo do dvoj­ne­ga vzburjenja: fizič­nega in men­talnega. Tako vsaj trdi dr. Emi­ly Nagoski z indianske uni­ver­ze, ki je svo­jo raziskovalno kariero posvetila seksu.

Če vam us­pe sočasno s palcem in ka­zalcem masirati ušesne ko­­ni­ce in z drugimi prsti zati­lje, ste zadeli zmagovalno kom­bi­nacijo. (Neobčutljive ušesne mešičke mirno za­ne­marite. )

Ko se na dotike od­zove, je na­red za drugi ko­rak: s konico no­sa ali jezikom zdrsnite ob ro­bu uhlja. Tako vsaj trdi Anne Hooper, ena od avtoric knjige 269 osup­ljivih sek­sua­l­nih trikov za moške (angl. 269 Amazing Sex Tips and Tricks for Men). “Vzburilo jo bo že va­še dihanje, ” zagotavlja.

Vrat

Z ustnicami potujte od nje­nega grla do brade. Na de­lih, kjer se telo pregiba, je koža tanjša. Živčni končiči in žile so bliže površju, zato so to tu­di deli telesa, na katere na­­nesemo parfum. S takšnimi dotiki boste vzpodbudili re­ceptorje za dotik in s tem ak­tivirali njen čustveni odziv.

“Ko nekomu dovolimo, da se nam tako zelo približa, nas prevzame občutek in­tim­nos­t­i, ” pravi dr. Debby Herbenick, še ena raziskovalka z očitno med ženskami precej pri­ljub­ljenega od­delka za seksologijo na in­dianski univerzi.

Prsti

Med filmsko predstavo ali daljšim poletom z letalom jo primite za roko in ji masirajte dlan; zgornja stran dla­ni je prepredena s čutili za do­tik. Notranja stran se inten­ziv­ne­je odziva na pri­tisk, zgornja pa zazna še ta­ko rahel do­tik.

Profesorica in ustanoviteljica kolidža za refleksologijo Lau­ren Slade pravi: “Dotikanje dlani je do­volj dis­kretno, da tega nihče ne bo opazil, je pa kljub te­mu do­volj intimno, da pov­zroči vz­burjenje dru­gih de­lov telesa. ”

Pod koleni

Velika večina žensk tak do­tik sprva zaznava kot žgeč­kanje. To še ni razlog, da vržete puš­ko v koruzo. Po­čakajte. Naj­verjetneje še ni dovolj vz­bur­jena, zato se naj­­prej lotite erogenih con. Kas­neje se znova vrnite h ko­le­nom.

Začnite na hrbtni strani stegen in po­ča­si dr­si­te proti kolenom; naj­prej z dlanjo, potem z ust­ni­cami ali jezikom. Pazite le, da do­tik ne bo prerahel, saj lah­ko znova sproži občutek žgeč­k­ljivosti.

Obraz

To, da pot do njenega or­gaz­ma vodi skozi njeno glavo, gotovo že veste. Odklop raz­mišljanja je prava pot do us­peha. Zato naj vam glavo po­loži v naročje, vi pa ji s palci masirajte del čela nad obrv­mi.

“Velik del psihične napetosti ljudje nosimo na obrazu. Takšna masaža bo sprostila obrazne mišice, s tem pa bo tudi telo postalo dovzetnej­še za vaše dotike,” pravi dr. David Givens, av­tor knjige Ljubezenski sig­nali (angl. Lo­ve Signals).

Medtem ko bodo prsti prid­no delali, opazujte ustnice: med vzburjenjem po­pustijo mišice čeljusti, za­to se ust­nice rahlo razprejo.

Roke

“Notranja stran zapestja je ve­liko bolj kot drugi deli te­lesa občutljiva za temperaturne spremembe, ” pravi dr. Her­be­nickova. Kako je s tem, lahko preverite sami. S konico jezi­ka potegnite po notranji stra­ni roke od za­pestja do komol­ca (del roke, ki ga mame uporabijo za preverjanje toplote vode, v kateri kopajo dojen­­č­ka, ali mleka, ki ga pripravijo za malčka).

Podobno inten­zivno se na tem predelu od­zi­­vajo tudi dlačice: “Rahlejši ko bo dotik, intenzivneje se naježilo njeno telo,” pravi Herbenickova.

Prsi

Ženske nam očitajo, da moš­ki prehitro planemo na bra­da­­vičke, pri čemer po­pol­noma zanemarimo preostali del pr­si, ki pa je na dotik veliko bolj občutljiv in zato ena pomem­­bnejših erogenih con.

“Natre­­nirajte tehniko komaj čut­ne­ga dotika,” sve­tuje Kerrie Grow McLean, seksualna te­rapevtka. Prsna bradavička, enako kot klito­ris, vsebuje re­ceptorje, ki so­delujejo pri or­gazmu in jih imenujemo Me­i­s­snerjeva telesca.

Se spra­­šujete, kakš­no zvezo ima vse to z vami? Intenzivneje ko bo­­­do sti­mu­lirani centri okrog bradavič­ke (ali klitorisa), in­tenzivnejše bo vzburjenje ob neposrednem draženju, ki bo tem dotikom sledilo.

Ustnice

Poljubljanje je nekakšen spre­jemni izpit, ki ga mo­ra­te po­ložiti, preden se lahko lotite preostalega telesa. “Po­ljub ji pove, koliko než­nosti pre­mo­rete, ne glede na to, kje jo poljubljate, ” pra­vi Hooperjeva.

Pomembno vlogo pri po­ljubu pa imajo tudi feromoni, ki pospešijo pretok krvi v hi­potalamusu (možganskem centru za vz­burjenje). S koni­co jezika zdrsite po njeni zgor­nji ust­nici ali rahlo ugriznite spod­njo (še vedno govorimo o ustnicah, s katerimi go­vo­ri). Temno rdeče ustnice iz­da­ja­jo vzburjenje.

Hrbet

S prsti gnetite mišice med lo­­paticami in hrbtenico. Po­časi se pomikajte po hrbtu navz­dol in nadaljujte s tr­ka­n­jem s prsti. Bolj ko se po­mi­kate po hrbtu navzdol, bolj občut­lj­i­vi so živčni kon­čiči ob hrb­tenici.Pustite, da vam prsti zdrsijo ob straneh do pr­si; do­tikanje stranskega de­la prsi večino žensk močno vz­burja.

Masažo hrb­ta lahko uporabite kot kratek oddih med sek­som, če imate obču­tek, da ste že bli­zu orgazma. “Tako bos­te odnos podalj­ša­li, ona pa bo pre­­pričana, da ne mislite le na seks, ” dr. Her­be­nickova ute­meljuje uporabo ma­saž­nega trika.

Noge

Nizozemski raziskovalci so ugotovili, da pričakovanje do­tika pogosto vzburja močneje od dotika samega. “Ženske imajo rade pričakovanja in ugibanja o tem, kje bodo za­čutile naslednji dotik, ” pravi dr. Herbernickova.

Dogajanje večinoma poteka v glavi, a tak­šno de­lovanje možganov je ključ­nega pomena pri vz­bur­jenju in orgazmu. Zdrsite z roko po notranji strani ste­gen, poljubite jo na mesta, kjer je navadno ne, dotikajte se je zdaj tu, zdaj tam. Bodite ne­predvidljivi in nikar ne hi­tite: vzemite si čas za vsak centimeter njenega telesa.

Martin Pesko