Seks do zadnjega izdihljaja?

Seks do zadnjega izdihljaja? (foto: Shutterstock.com) Shutterstock.com
1. 8. 2012

Seks se v vsaki življenjski dekadi razlikuje. Kaj ji ugaja pri katerih letih? Kateri položaj vam priporočamo? In ne nazadnje, zakaj je potrebno vsake toliko k zdravniku?

Dvajseta

Ona:

V tej živ­ljenj­ski dobi se žen­ske zelo rade lju­bi­jo in si že­li­jo, da bi vas za­do­vo­lji­le, ven­dar še ne vedo čis­to na­tanč­no, za kaj pri sek­su sploh gre. Mi vemo, da so spo­lne iz­kuš­nje dvaj­se­tlet­nic več­ino­ma »br­zin­ci« na za­dnjem se­de­žu spo­so­je­ne­ga yuga, z vrst­ni­ki, ki ima­jo sami s se­boj do­volj te­žav in jim seks slu­ži le za sa­mo­po­tr­di­tev.

Dej­stvo, da mno­go de­klet niti ne ve, kako do­ži­ve­ti orga­zem, zato sploh ni pre­se­net­lji­vo. Na sre­čo se stva­ri na tem po­dro­čju iz­bolj­šu­je­jo, de­kle­ta mo­der­ne dobe rada raz­is­ku­je­jo raz­lič­ne poti do orgaz­ma.

Če žen­ska dvaj­se­tih let še ni od­kri­la ti­ste naj­za­nes­lji­vej­še poti do orgaz­ma, po­tem naj­brž pri vsa­kem ob­če­va­nju ne bo do­ži­ve­la vr­hun­ca. Pa nič zato! Mor­da je za nas to še bolj­še, saj jo bo že­lja po vsakokrat­nem orgaz­mu ved­no zno­va gna­la tudi v od­kri­va­nje no­vih spo­lnih igric in pol­oža­jev.

Vi:

Pre­ži­ve­li ste naj­stni­ška leta, ko ste svo­je hor­mo­ne tro­si­li na­oko­li pov­sem brez reda. Za­ra­di pu­ber­te­te, ki je še ved­no glo­bo­ko za­ko­re­ni­nje­na v vaši krvi, še na­prej kot če­be­li­ca le­ta­te s cve­ta na cvet. Čever­jame­mo sta­ti­sti­ki, vsi mo­ški v tem živ­ljenj­skem ob­do­bju ne na­bi­ra­jo cvet­ne­ga pra­hu ena­ko po­go­sto, med nji­mi jih je na­mreč le če­tr­ti­na, ki se lah­ko po­hva­li, da so na­bi­ra­li cvet­ni prah že na pet­ih do de­se­tih raz­lič­nih cve­to­vih, le de­se­ti­na pa je ta­kih, ki po­zna­jo že dvaj­set ali celo več vrst cve­tlic.

Ni dvo­ma, ste v le­tih, ko ste naj­bolj pre­pri­ča­ni o svo­jih po­stelj­nih spo­so­bno­stih, nav­se­zad­nje ima­te v hla­čah orod­je, s ka­te­rim lah­ko to ta­koj do­ka­že­te. Po­pol­no­ma nor­mal­no je tudi, da ima­te v teh le­tih moč­no, hi­tro in po­go­sto erek­ci­jo, te­ža­va je le ta, da bi si že­le­li, da bi tra­ja­la mno­go dlje.

Desetletni načrt

Na­uči­te se, kako usmer­ja­ti svo­jo buj­no spo­lno ener­gi­jo, da bo­ste po­sta­li to, kar si naj­bolj že­li­te - ve­lik lju­bi­mec.

Na­va­li­te po­ča­si:

Ni­kar ne sko­či­te v po­ste­ljo z njo že na pr­vem zmen­ku! Mla­da de­kle­ta o vseh mo­ških mis­li­jo, da si že­li­jo le na­sla­de, zato jo na za­čet­ku med­se­boj­ne­ga spo­zna­va­nja šo­ki­raj­te z iz­ja­vo, da si že­li­te, da bi se stva­ri raz­vi­ja­le po­ča­si. Nato se te na­lo­ge tudi dr­ži­te in do če­tr­te­ga zmen­ka sploh ne spi­te z njo!

Ne obre­me­nju­je se z nje­nim orgaz­mom:

Ko bo­sta konč­no sko­či­la med rju­he, naj vam njen orga­zem ne bo pred­nost­na na­lo­ga. Na­me­sto tega se osre­do­to­či­te na ti­ste stva­ri, ki ji naj­bolj go­di­jo in se bo po­ču­ti­la sek­si in pri­vlač­no. Ne po­za­bi­te, da je pred­ig­ra tudi seks.

Izkažite se in kon­čaj­te kas­ne­je kot ona:

Da bi vam to ved­no uspe­lo, se bo­ste mo­ra­li po­sve­ti­ti tre­nin­gu nad­zo­ra iz­li­va. Samo tako bo­ste spo­zna­li, kje so vaše skraj­ne meje. Ni­kar ne po­sku­šaj­te s tem, da bi med sek­som mis­li­li na kaj po­pol­no­ma ne­pri­vlač­ne­ga, saj se lah­ko vaše telo na­va­di na eja­ku­la­ci­jo pri niz­ki rav­ni vzbur­je­no­sti, s tem pa bo­ste na dol­gi rok te­ža­ve le po­ve­ča­li. Raje se iz­po­sta­vi­te vi­so­kim rav­nem in se na­uči­te dr­ža­ti iz­liv na va­je­tih.

Na­va­ja­mo tri raz­lič­ne teh­ni­ke:

1. Tre­ni­raj­te mi­ši­ce med­enič­ne­ga dna: To so mi­ši­ce, ki nad­zo­ru­je­jo, kdaj in kako moč­no bo­ste eja­ku­li­ra­li. S temi mi­ši­ca­mi lah­ko usta­vi­te tudi tok uri­na (pre­ve­ri­te na­sled­njič, ko bo­ste oprav­lja­li malo po­tre­bo). S tre­ni­ra­njem teh mi­šic ni tre­ba pre­ti­ra­va­ti, za­do­stu­je že, da jih vsak dan pri­bliž­no 20-krat na hi­tro stis­ne­te in spro­sti­te. Re­zul­ta­ti bodo vid­ni prav kma­lu, si­cer pa ima­te še pre­cej časa, saj ste šele v dvaj­se­tih.

2. Osre­do­to­či­te se na pred­ig­ro: Na vi­so­ko ra­ven vzbur­je­nja lah­ko na­va­di­te svoj pe­nis tudi med pred­ig­ro. Ključ do uspe­ha? Ko za­ču­ti­te, da bo jez po­pu­stil, pre­pros­to stis­ni­te mi­ši­ce med­enič­ne­ga dna in za­kli­či­te part­ner­ki: »Timeout! «

3. Me­njaj­te položaje: Ena iz­med no­vej­ših raz­is­kav je po­ka­za­la, da ti­sti mo­ški, ki bolj veš­če nad­zo­ru­je­jo iz­liv, med sek­som po­go­ste­je me­nja­va­jo pol­oža­je. Po­gum­no se to­rej na­po­ti­te v knji­gar­no po svoj iz­vod Ka­ma­su­tre.

Položaj desetletja

Ver­jet­no naj­bolj­ši pol­ožaj med mno­ži­co takš­nih, ki si jih še ne za­miš­lja­te, je pol­ožaj, ki mu dok­tor Ja­mes R. Whi­te, av­tor knji­ge Naj­bolj­ši seks va­še­ga živ­lje­nja (v iz­vir­ni­ku The Best Sex of Your Life), pra­vi »The ul­ti­ma­te« (pre­vod pre­puš­čam vam).

Ta part­ner­ki vna­prej za­go­tav­lja orga­zem, vam pa omo­go­ča kar naj­bolj­ši nad­zor eja­ku­la­ci­je, to­rej: pe­ne­tra­ci­ja in hkra­ti za­do­volj(e)na part­ner­ka. In kako to ču­dež­no sek­su­al­no kom­po­zi­ci­jo, to me­se­no »akro­ba­ci­jo« iz­ve­sti?

Naj­prej part­ner­ko pol­oži­te na bok, nato se ule­zi­te za njo in jo tes­no ob­je­mi­te, da bo­ste z vso ak­tiv­no po­vr­ši­no svo­je­ga tre­bu­ha v ne­po­sred­nem sti­ku s kožo nje­ne­ga hrb­ta. Za­tem ji z roko se­zi­te v med­nož­je in ji s pr­sti dra­ži­te šče­ge­tav­ček, pri­po­roč­lji­vo pa je, da se po­sve­ti­te tudi dru­gim ero­ge­nim co­nam, ki so v do­se­gu roke.

Nato part­ner­ko spod­bu­di­te, da ne­ko­li­ko priv­zdig­ne med­eni­co in jo rah­lo od­mak­ne vstran. V tem pol­oža­ju vsto­pi­te va­njo in uži­vaj­te v nje­nih vzdi­hih.

Zdravstveni pregled

Do­bro je ve­de­ti, da se rak na mo­dih po­ja­vi že pred do­pol­nje­nim šti­ri­de­se­tim le­tom. Če­prav je smrt­nost za­ra­di te nad­lo­ge majh­na, saj 90 od­stot­kov obo­le­lih mo­ških pre­ži­vi, sta pre­ven­ti­va in zgod­nje od­kri­va­nje ne­pra­vil­no­sti na mo­dih nuj­na.

Naj­bo­lje je, da se vsak me­sec pre­gle­da­te kar sami. Sto­pi­te pod to­plo prho, da spro­sti­te in omeh­ča­te moš­njo, se na hi­tro osu­ši­te in sto­pi­te pred ogle­da­lo. Pre­ve­ri­te, ali je kjer­ko­li moš­nja na­bre­kla. Nato pre­glej­te vsa­ko modo tako, da ga pri­me­te s pr­sti in ga rah­lo su­ka­te med nji­mi.

Če mor­da od­kri­je­te kakš­no bu­ško, brez pa­ni­ke. Lah­ko da gre za čis­to nor­ma­len po­jav, ven­dar pa to raje pre­ve­ri­te pri svo­jem oseb­nem zdrav­ni­ku.

Trideseta

Ona:

Zvo­no­vi, ki od­me­va­jo v nje­ni gla­vi, niso le po­roč­ni. Ne­usmi­lje­no na­bi­ja­nje v nje­ni gla­vi je po­sle­di­ca ogla­ša­nja bio­lo­ške ure, ki ji go­vo­ri, da je čas za re­pro­duk­ci­jo. Pri tri­de­se­tih žen­ske po­sta­ne­jo sek­su­al­no po­žreš­ne, še po­se­bej pro­ti kon­cu tega de­se­tlet­ja. To še pred ne­kaj leti sra­mež­lji­vo bit­je zdaj hoče ob­vez­no do­živ­lja­ti orgaz­me, in si­cer pri vsa­ki zdru­žit­vi.

Res­da žen­ska pri tri­de­se­tih še ved­no po­tre­bu­je kar ne­kaj časa, pre­den ji pri­de, zato si bo­ste na nje­no za­hte­vo mo­ra­li vsa­kič vze­ti do­volj časa za pred­ig­ro. Ven­dar je žen­ska v tem de­se­tlet­ju svo­je­ga živ­lje­nja mno­go bolj pre­pri­ča­na o sebi, ne­po­pus­tlji­va in pra­vi­lo­ma mno­go za­htev­nej­ša v po­ste­lji.

»In za­kaj rav­no zdaj? « se spra­šu­je­te. Ni na­ključ­je, da se nje­na na novo od­kri­ta sek­su­al­na go­reč­nost ča­so­vno uje­ma z leti, ki so ji še pre­osta­la za raz­plod.

Ve­di­te, da na nje­ni bio­lo­ški uri ni gum­ba za iz­klop alar­ma, zato se kar na­va­di­te na ne­pre­tr­ga­no za­vi­ja­nje si­re­ne. Kaj pa, če je do­tič­na ose­ba žen­ske­ga spo­la že po­skr­be­la za po­tom­ce, a se kljub temu še ved­no ob­na­ša kot nim­fo­man­ka?

Tu nam lah­ko pri­sko­či na po­moč psi­ho­lo­gi­ja, ki od­kri­va, da je žen­ska v tem živ­ljenj­skem ob­do­bju več­ino­ma spri­jaz­nje­na s svo­jo po­do­bo, obe­nem pa tudi do­bro ve, kaj ji naj­bolj pri­ja.

Po dru­gi stra­ni je lah­ko raz­log za nim­fo­man­sko ob­na­ša­nje spo­zna­nje, da je pre­dol­go upoš­te­va­la sta­ro pra­vi­lo, ki pra­vi, da se uži­va­nje v sek­su za do­bra de­kle­ta ne spodobi. Saj ve­ste, prid­na de­kle­ta pri­de­jo v ne­be­sa, po­red­na pa vse­pov­sod! Konč­no, bi lah­ko še do­da­li!

Vi:

Pri mo­škem so tri­de­se­ta leta zelo stres­no ob­do­bje. Raz­lo­gov za to je si­cer več, vsi pa so po­ve­za­ni z dej­stvom, da mo­ški v teh le­tih ugo­to­vi­jo, da je sta­ra­nje ne­za­dr­žen pro­ces. Vse od pu­ber­te­te na­prej je vaš hor­mon­ski stroj de­lo­val s pol­nim pli­nom, kar na­en­krat pa je na­ra­va ne­ko­li­ko umak­ni­la nogo s sto­pal­ke za plin.

Ra­ven te­sto­ste­ro­na v va­šem te­le­su je si­cer še vi­so­ka, ven­dar­le vas ne bi mo­gli več ozna­či­ti za erek­ci­jo na dveh no­gah kot pred ča­som. Kljub temu mo­ški pri tri­de­se­tih mno­go več sek­sa­jo kot pri dvaj­se­tih, v glav­nem zato, ker ima­jo pri teh le­tih že stal­ne part­ner­ke.

De­se­tlet­ni na­črt

Vsto­pi­li ste v ob­do­bje, ko se vam pri­ži­ga­jo vse ze­le­ne luči za raz­voj služ­be­ne ka­ri­e­re. Če ste ob tem še ne­po­ro­če­ni, po­tem ima­te ide­al­no pri­lož­nost, da to ob­do­bje na de­lo­vnem me­stu iz­ko­ri­sti­te do obi­sti.

Po­leg ka­ri­e­re bodo ti­sti z dru­ži­na­mi v tem ob­do­bju več­ino časa po­sve­ti­li vzgo­ji otrok ozi­ro­ma svo­jim naj­bliž­jim, vse to pa obi­čaj­no sprem­lja­jo tudi ve­li­ki fi­nanč­ni za­lo­ga­ji (avto, sta­no­va­nje, po­čit­ni­ška hi­ši­ca itd. ). Kdo bi pri vsem tem sploh še na­šel čas za seks?

Prav temu, na­mreč iska­nju časa, mo­ra­te v tem ob­do­bju po­sve­ti­ti naj­več po­zor­no­sti. V prvi vr­sti mo­ra­te naj­ti do­volj časa za in­tim­no­sti s svo­jo part­ner­ko. Pa po­glej­mo, kako:

Uživaj­te v spo­lni na­pe­to­sti:

V tri­de­se­tih bo­ste po­sta­li lju­bim­ci sve­to­vne vred­no­sti, to, kar ste mis­li­li, da ste do­se­gli že v dvaj­se­tih le­tih. Bo­lje bo­ste zna­li nad­zo­ro­va­ti iz­liv, ti­sti pra­vi bo­nus va­še­ga, v teh le­tih ne­ko­li­ko manj po­žreš­ne­ga li­bi­da pa se bo po­ka­zal v tem, da bo­ste ime­li več časa in ve­se­lja za pred­ig­ro.

Pri tem pa, za bož­jo vo­ljo, ne na­va­li­te ta­koj v njen raz­ko­rak, raje se pre­tvar­jaj­te, da je tam za vas pre­vro­če, ozi­ro­ma da si bo­ste ope­kli je­zik, če bo­ste tam le se­kun­do pre­dol­go.

Med pred­ig­ro ji zato ne raz­tr­gaj­te hlačk, raje jih po­ča­si žve­či­te, griž­ljaj za griž­lja­jem. Ali pa jih po­ča­si vle­ci­te pro­ti nje­nim glež­njem, nato pa jih spet po­vle­ci­te na­zaj in se po­sve­ti­te dru­gim de­lom nje­ne­ga te­le­sa.

Za­pi­ši­te si jo v beležnico:

Ob vseh dolžnostih in na­lo­gah si bo­ste mo­ra­li v tem ob­do­bju tudi spo­lno živ­lje­nje na­čr­to­va­ti vna­prej, če že­li­te ime­ti red­ne spo­lne od­no­se. Res­da se sli­ši ne­ko­li­ko čud­no, da bi seks, ki je bil vča­sih ne­kaj naj­bolj spon­ta­ne­ga v va­šem živ­lje­nju, na­čr­to­va­li vna­prej.

Ven­dar bo­ste s tem ubla­ži­li stres, ki je po­ve­zan z mis­li­jo na seks, po­leg tega pa uteg­ne biti prav za­bav­no, če se na za­dnji dan te­ko­če­ga me­se­ca use­de­te za mizo s svo­jo part­ner­ko, od­pre­te be­lež­ni­co in si vna­prej ozna­či­te da­tu­me.

Položaj desetletja

Če bi vas kdo vpra­šal, ka­te­ri spo­lni pol­ožaj je naj­bolj­ši na sve­tu, bi mu ver­jet­no od­vr­ni­li: »Lo­gič­no, ka­te­ri­ko­li pol­ožaj, le da sem tudi sam ude­le­žen v njem! « Ker pa bo­ste pri tri­de­se­tih zelo za­po­sle­ni, pri­lož­no­sti in časa za seks pa bo ved­no manj, si bo­ste kar na­en­krat bolj že­le­li kva­li­te­te in ne več le kvan­ti­te­te.

Zato je skraj­ni čas, da svo­jo za­klad­ni­co obo­ga­ti­te s pol­oža­jem, ime­no­va­nim CAT (angl. co­i­tal align­ment tech­ni­que), o ka­te­rem ne­ka­te­ri raz­is­ko­val­ci tr­di­jo, da je naj­bolj­ši na sve­tu, saj v tem pol­oža­ju 75 od­stot­kov žensk do­ži­vi orga­zem, od teh jih 90 od­stot­kov do­ži­vi moč­nej­ši orga­zem kot obi­čaj­no, po­leg tega pa ta pol­ožaj 60 od­stot­kom žensk po­ve­ča li­bi­do.

Vas za­ni­ma po­dro­ben opis iz­ved­be? To­rej, za­vze­mi­te mi­si­jo­nar­ski pol­ožaj, s svo­jo težo se opri­te na ko­mol­ce, part­ner­ka pa naj ne­ko­li­ko upo­gne ko­le­na in jih obe­nem rah­lo dvig­ne. Nato pre­mak­ni­te svo­je telo tako, da bo vaša med­eni­ca ne­ko­li­ko viš­je od nje­ne.

V tem pol­oža­ju bo­ste lah­ko s ko­re­nom svo­je­ga go­re­če­ga pe­ni­sa in­ten­ziv­no drg­ni­li ob ti­stih pov­pre­čno šest mi­li­me­trov dol­gi koš­ček slast­ne­ga mesa, ki mu pra­vi­mo kli­to­ris (mi­mo­gre­de, rav­no zato, ker je vaša med­eni­ca tako re­koč v isti vi­ši­ni kot nje­na, je ta pol­ožaj do­bil svo­je ime).

Zdaj spro­sti­te zgor­nji del te­le­sa, tako da bo vso nje­go­vo težo no­si­la part­ner­ka, ob tem pa naj ona po­tis­ne svo­jo med­eni­co v sme­ri vaše. Tem­po, ki vama bo naj­bolj uga­jal, naj odre­di part­ner­ka, vi po­skr­bi­te le za to, da se bo po­stelj­na te­lo­vad­ba kon­ča­la z raz­po­ka­mi na stro­pu so­se­dov pod vami.

Zdravstveni pregled

Pri tri­de­se­tih je pa­met­no vsa­ke pol leta, po­leg že ute­če­ne­ga pre­gle­do­va­nja mod za od­kri­va­nje raka, pre­ve­ri­ti tudi, ali so se po­ja­vi­le krč­ne žile v mo­dih. Te žile se res­da obi­čaj­no po­ja­vi­jo šele v kas­nej­ših le­tih, so pa mot­nja, ki lah­ko pov­zro­či ne­plod­nost in po­leg tega zmanj­šu­je­jo vaš li­bi­do. Po to­pli prhi sto­pi­te pred ogle­da­lo in na­pni­te med­enič­ne mi­ši­ce.

Pre­ve­ri­te, ali so se pod kožo moš­nje po­ja­vi­le kakš­ne mo­dri­ka­ste vene. Spro­sti­te mi­ši­ce, ule­zi­te se in po­glej­te še en­krat. Če so vene iz­gi­ni­le ali če opa­zi­te, da je modo na eni stra­ni ne­ko­li­ko manj­še kot na dru­gi, lah­ko po­su­mi­te na krč­ne žile. V tem pri­me­ru se s svo­jim uro­lo­gom do­go­vo­ri­te za pre­gled.

Štirideseta

Ona:

Njen uka­zo­val­ni od­nos v spal­ni­ci bo tra­jal tudi v šti­ri­de­se­tih le­tih, a za to ima­jo žen­ske prav do­ber iz­go­vor, saj jim v sred­njih le­tih za­če­nja pa­da­ti ra­ven pri­mar­ne­ga žen­ske­ga spo­lne­ga hor­mo­na estro­ge­na, med­tem ko se za­čne vi­ša­ti ra­ven te­sto­ste­ro­na, hor­mo­na, ki pri žen­skah, tako kot pri mo­ških, nad­zo­ru­je že­ljo po sek­su.

Na ža­lost se s temi hor­mon­ski­mi spre­mem­ba­mi lah­ko po­ja­vi tudi pe­ri­me­no­pav­za, neke vr­ste ge­ne­ral­ka za pra­vo me­no­pav­zo. V tem ob­do­bju ko­li­či­na estro­ge­na moč­no niha, men­stru­a­ci­ja po­sta­ja ne­red­na, pre­cej žensk po šti­ri­de­se­tem letu, kar 60 od­stot­kov, pa se so­oča tudi z va­gi­nal­no iz­su­še­nost­jo.

Ne gle­de na te po­da­tke je spo­lnost pri žen­skah v nji­ho­vih šti­ri­de­se­tih zelo za­do­vo­lju­jo­ča, saj jih več kot pol­ovi­ca med 35. in 55. le­tom sta­ro­sti meni, da ima­jo bolj­ši seks kot pri pet­ind­vaj­se­tih.

Vi:

Leta uži­va­nja mast­nih re­brc, ham­bur­ger­jev in po­do­bne na­vla­ke se pač mo­ra­jo ne­kje po­zna­ti, zato ne­ka­te­ri mo­ški pri šti­ri­de­se­tih za­ču­ti­jo ogrom­no že­ljo po ku­po­va­nju re­vij, ki na na­slov­ni­cah ob­ljub­lja­jo po­moč pri zmanj­še­va­nju tre­bu­ha.

Mno­gim se ne­pra­vil­na pre­hra­na po­zna tudi v zo­ža­nih ar­te­ri­jah, ki do­va­ja­jo kri v pe­nis, kar se kaže v omeh­ča­nju erek­ci­je. Po­leg tega mo­ški v tem ob­do­bju za­čne­jo iz­gub­lja­ti te­sto­ste­ron, kar za na­me­ček vodi še k zmanj­ša­nju li­bi­da.

Če upoš­te­va­mo na­šte­ta dej­stva, se niti ne mo­re­mo pre­več ču­di­ti, da mno­gi mo­ški v tem ob­do­bju mis­li­jo, da se nji­ho­vo spo­lno živ­lje­nje kon­ču­je. Ne­ka­te­re te črne mis­li tako raz­je­da­jo, da se po­sve­ti­jo no­vim ho­bi­jem, na pri­mer flir­ta­nju z žen­ska­mi, ki so vsaj za pol­ovi­co mlaj­še od njih.

De­se­tlet­ni na­črt

S part­ner­ko se bo­sta mo­ra­la krep­ko po­tru­di­ti, da bo­sta ohra­ni­la za­ni­ma­nje drug za dru­ge­ga, samo tako bo va­ji­no spo­lno živ­lje­nje lah­ko osta­lo ka­ko­vost­no.

Na­me­sto da se uklo­ni­te te­ža­vam sred­njih let, se raje na novo za­lju­bi­te v svo­jo part­ner­ko. To bo­ste do­se­gli, če upoš­te­va­te na­sled­nje na­sve­te:

Od­stra­ni­te, kar je za­ko­re­ni­nje­ne­ga:

Če je va­ji­no ljub­lje­nje po­sta­lo po­pol­no­ma pred­vid­lji­vo, po­tem si po­sta­vi­te niz pra­vil, s ka­te­ri­mi bo­ste raz­bi­li mo­no­to­ni­jo. Re­ci­mo, naj bo vaš cilj to, da med sek­som vsaj tri­krat spre­me­ni­te pol­ožaj. Ali pa za na­sled­njih šest me­se­cev po­pol­no­ma od­mis­li­te mi­si­jo­nar­ski pol­ožaj. Lah­ko pa se od­lo­či­te tudi za to, da do na­sled­nje je­se­ni ne bo­ste sek­sa­li na žim­ni­ci.

Po­sve­ti­te se majh­nim stva­rem:

Na­rav­na tež­nja mo­ških pri šti­ri­de­se­tih je, da za­čne­jo je­ma­ti part­ner­ko za ne­kaj sa­mo­umev­ne­ga. To ni nič pre­se­net­lji­ve­ga, uje­ma se s tež­njo part­ner­ke, da se za­čne po­ču­ti­ti, kot da jo jem­lje­mo za ne­kaj sa­mo­umev­ne­ga. Obi­čaj­na po­sle­di­ca tega je, da se part­ner­ka v po­ste­lji obr­ne vstran, ugas­ne noč­no sve­til­ko in za­spi.

Ne do­vo­li­te si, da bi se vam zgo­di­lo kaj ta­ke­ga, zato se po­sve­ti­te ti­stim ma­lim stva­rem, ki so žen­skam všeč. Pri tem se ne ome­ji­te le na te­le­fon­ske kli­ce, ki jih kon­ča­te z iz­ja­vo »Rad te imam! «, ali na rde­če vrt­ni­ce in lju­be­zen­ska spo­ro­či­la.

Zve­čer ugas­ni­te te­le­vi­zij­ski spre­jem­nik in pri­sluh­ni­te svo­ji part­ner­ki, ob­je­mi­te jo in jo po­to­la­ži­te, ka­dar ima te­ža­ve, ali pa jo, ko se vr­ne­te z dela, naj­prej vro­če pol­ju­bi­te. Pre­pros­to ji daj­te ve­de­ti, da je zelo po­memb­na. Bo­ste vi­de­li, da bo zna­la po­ka­za­ti, da ceni vaš trud.

Naj vam kap­ne tudi kaj s stra­ni:

Ka­dar se stres, za­kon­ske te­ža­ve ali kak drug raz­log iz­ra­ža tako, da se po­gost­nost sek­sa s part­ner­ko zelo zmanj­ša, ne bo­di­te sra­mež­lji­vi, vze­mi­te stvar v svo­je roke ter si po­ma­gaj­te sami.

Po­go­sto ma­stur­bi­ra­nje med part­ner­ki­no od­so­tnost­jo vam bo po­ma­ga­lo pri sek­su, ko se part­ner­ka vrne. Ni­ka­kor pa se­ve­da ne že­li­mo su­ge­ri­ra­ti, da po­sta­ni­te eden iz­med ti­stih mo­ških, ki skri­je­jo po­roč­ni pr­stan, ko žena, ali pa vi sami, od­po­tu­je na služ­be­no po­to­va­nje.

Založite se z lu­bri­kan­ti:

Če ima part­ner­ka te­ža­ve z va­gi­nal­no iz­su­še­nost­jo, po­tem bo­ste s pe­ni­som ču­ti­li nje­ne va­gi­nal­ne ste­ne, kot da bi bile pre­vle­če­ne z brus­nim pa­pir­jem. Zato na­re­di­te njej in sebi uslu­go, sto­pi­te v prvo tr­go­vi­no z ero­tič­ni­mi pri­po­moč­ki in na­ba­vi­te lu­bri­kant, po mož­no­sti na vod­ni osno­vi.

Položaj desetletja

Ko do­se­že­te šti­ri­de­se­ta, vaša te­le­sna vzdrž­lji­vost ni več takš­na, kot je bila de­se­tlet­je po­prej, še po­se­bej če za svo­jo kon­di­ci­jo ne skr­bi­te naj­bolj red­no.

Zato se vam lah­ko zgo­di, da bo­ste med dve­ma za­po­red­ni­ma orgaz­mo­ma po­tre­bo­va­li pre­mor, da bo­ste mo­ra­li za ne­kaj časa celo za­dre­ma­ti ali da vam bo med sek­som kri iz pe­ni­sa od­te­kla v noge, kar se bo iz­ra­zi­lo v oslab­lje­ni erek­ci­ji, lah­ko pa pov­zro­či tudi krče v no­gah.

Ne skr­bi­te, za vas ima­mo do­bro no­vi­co, na­ve­de­ne te­ža­ve se več­ino­ma do­ga­ja­jo le v pol­oža­jih, kjer mo­ški vodi kólo. Kaj vam je to­rej sto­ri­ti? Part­ner­ki vpla­čaj­te za­čet­ni te­čaj ja­ha­nja, na­men te ra­do­dar­ne po­te­ze pa naj raz­voz­l sama.

Zdravstveni pregled

Če si v za­dnjem času ni­ste dali iz­me­ri­ti rav­ni ho­le­ste­ro­la, po­tem to sto­ri­te čim­prej, saj ste za­ko­ra­či­li v ti­sto živ­ljenj­sko ob­do­bje, ko se lah­ko za­čne­jo te­ža­ve s sr­cem. Pa ne le zato, ker naj­več mo­ških umre za­ra­di srč­nih bo­lez­ni, tem­več pred­vsem zato, ker te­ža­ve s sr­cem uni-č­ijo vaše spo­lno živ­lje­nje.

Šti­ri­de­se­ta leta so tudi skraj­ni čas, da za­čne­te uži­va­ti sojo in so­ji­ne iz­del­ke, ki slo­vi­jo kot naj­bolj­ša hra­na za do­bro spo­lno živ­lje­nje. Za­kaj rav­no soja in so­ji­ni iz­del­ki? Vse­bu­je­jo na­mreč na­rav­no ak­tiv­no učin­ko­vi­no ge­ni­ste­in, ki jo za­ra­di ke­mič­ne se­sta­ve uvr­šča­mo med iz­ofla­vo­ne.

Ge­ni­ste­in šči­ti pred ra­kom na pro­sta­ti, krči po­ve­ča­no pro­sta­to in po­ve­ču­je plod­nost. Po­leg tega ge­ni­ste­in zmanj­šu­je ra­ven ho­le­ste­ro­la, kar po­me­ni, da na spe­ci­fi­čen na­čin či­sti ar­te­ri­je in s tem ugod­no vpli­va na erek­ci­jo. Vklju­či­te to­rej so­ji­ne iz­del­ke v vsa­ko­dnev­ni je­dil­nik, prav?

Petdeseta+

Ona:

V pet­de­se­tih le­tih žen­ska sto­pi v ob­do­bje me­no­pav­ze, nje­no telo pre­ne­ha tvo­ri­ti jaj­če­ca, men­stru­a­ci­je se več ne po­jav­lja­jo, tvor­ba estro­ge­na je majh­na. V tem ob­do­bju žen­ske po­ro­ča­jo o iz­gu­bi spo­lne­ga po­že­le­nja, o bo­le­či­nah pri spo­lnem ob­če­va­nju, o de­pre­si­jah in dru­gih ne­pri­jet­nih simp­to­mih me­no­pav­ze. Žen­ske bo­ste tudi po­go­sto sli­ša­li to­ži­ti, da jim je vro­če. Spre­mem­be se­ve­da vsa­ka žen­ska pre­na­ša dru­ga­če.

Mo­ški lah­ko le ugi­ba­mo, kako se mo­ra­jo žen­ske po­ču­ti­ti za­ra­di teh spre­memb. Kljub vsem tem nev­šeč­no­stim pa me­no­pav­za ni čis­to sla­ba za­de­va, če na­njo gle­da­mo z dru­ge­ga zor­ne­ga kota. Ne­ka­te­re žen­ske v tem ob­do­bju, ko ni več mož­no­sti, da bi za­no­si­le, še bolj uži­va­jo v sek­su kot pred me­no­pav­zo.

Vi:

Se vam sme­ji? Nič čud­ne­ga, mo­ški so pri pet­de­se­tih bolj sreč­ni kot kdaj prej, saj ža­nje­jo to, kar so se­ja­li de­se­tlet­ja pred tem. Fi­nanč­no naj bi bili pre­skrb­lje­ni, otro­ci naj bi že za­če­li po­ča­si skr­be­ti zase, člo­vek do pet­de­se­te­ga obi­čaj­no do­se­že vr­hu­nec tudi v ka­ri­e­ri . .

Ven­dar so tudi mo­ški v pet­de­se­tih žrt­ve ne­ka­te­rih na­rav­nih za­ko­ni­to­sti. V prvi vr­sti se ne od­zi­va­jo več tako spon­ta­no na stva­ri, po­ve­za­ne s spo­lnost­jo, po­tre­bu­je­jo več časa do erek­ci­je, ta ob­čas­no celo po­pol­no­ma iz­osta­ne. Vzrok za sla­bo erek­ci­jo so lah­ko za­ma­še­ne ar­te­ri­je, ki so bile že v šti­ri­de­se­tih kri­ve za meh­ko erek­ci­jo.

Ven­dar pa ima erek­ci­ja še mno­go huj­še­ga na­spro­tni­ka, kot je ho­le­ste­rol. To so naše mis­li, ki lah­ko, če niso pra­vil­no usmer­je­ne, še tako trdo erek­ci­jo spre­me­ni­jo v med­nož­no mla­ha­vost. Se vam še ved­no sme­ji?

Če ste na to vpra­ša­nje od­go­vo­ri­li pri­tr­dil­no, po­tem ste ver­jet­no eden ti­stih, ki so v pre­te­klo­sti do­bro skr­be­li za svo­je zdrav­je, tako sploš­no kot tudi sek­su­al­no. Na svet gle­da­te s po­zi­tiv­ne stra­ni in ste zato še na­prej spo­so­bni ži­ve­ti ak­tiv­no spo­lno živ­lje­nje.

De­se­tlet­ni na­črt

S part­ner­ko bo­ste šele v pet­de­se­tih za­če­li ce­ni­ti kva­li­te­to na­me­sto kvan­ti­te­te. Se­ve­da bodo vzrok za to vse­sploš­ne sta­rost­ne spre­mem­be, ki bodo sto­pi­le na pr­ste kvan­ti­te­ti, a ven­dar­le. Za­pom­ni­te si, da me­no­pav­za ne za­du­ši žen­ske stra­sti, raz­bur­je­nja in ro­man­tič­no­sti. Zato si pre­be­ri­te, kako bo­ste dru­ži­co tudi pri pet­de­se­tih še za­do­vo­lji­li, hkra­ti pa zase na­re­di­li kaj pri­jet­ne­ga:

Za­hte­vaj­te po­seb­no ob­de­la­vo:

V pet­de­se­tih le­tih ni do­volj le mi­sel na de­kle­ta s prve stra­ni Play­bo­ya, da bi se vam pe­nis do­do­bra na­pol­nil s krv­jo. Če vas je nekdaj ogrel že pogled na spodnje hlačke, je danes seveda drugače.

Za obuditev vašega junaka bo­ste najverjetneje po­tre­bo­va­li dol­go­traj­no in bolj ne­po­sred­no spod­bu­do. Zakaj ne bi partnerki dali vedeti, kaj vam vzbuja strast in poželenje?

Po­za­bi­te na cilj­no črto:

Vse svo­je živ­lje­nje ste se tru­di­li za­dr­že­va­ti eja­ku­la­ci­jo. Zdaj za to po­skr­bi kar na­ra­va sama, zato se ne obre­me­njuj­te in se raje po­sve­ti­te užit­ku tr­do­te, do­kler je še.

Ne pov­zro­čaj­te pa­ni­ke:

Če vaš pe­nis od časa do časa noče so­de­lo­va­ti z vami, to še ne po­me­ni, da je va­še­ga spo­l-ne­ga živ­lje­nja ko­nec, saj je lah­ko ta tre­nut­na im­po­ten­ca po­sle­di­ca pre­ve­li­kih pri­ča­ko­vanj. Tudi si­cer lah­ko žen­sko za­do­vo­lji­te na mno­go dru­gih na­či­nov. Upo­ra­bi­te do­miš­lji­jo in ne do­vo­li­te, da bi na­njo vpli­va­la vaša leta.

Položaj desetletja

Vaša erek­ci­ja bo naj­moč­nej­ša, če bo­ste v po­konč­nem pol­oža­ju, to­rej če bo­ste sta­li, kle­ča­li ali se­de­li. Po­sku­si­te tako, da vaša part­ner­ka po­klek­ne na tla pred po­ste­ljo in na­njo na­slo­ni zgor­nji del te­le­sa.

Vi pa se ji pri­bli­žaj­te od za­daj. V tem pol­oža­ju bo­ste naj­laž­je vzdr­že­va­li po­treb­no čvr­stost, obe­nem pa bo­ste na nje­no G-točko mak­si­mal­no pri­ti­ska­li.

Zdravstveni pregled

Zdaj je čas, da do­konč­no vso po­zor­nost po­sve­ti­te svo­ji pro­sta­ti, saj ne­var­nost za raka na njej pri pet­de­se­tlet­ni­kih na­glo na­raš­ča. Po­leg tega ima če­tr­ti­na mo­ških v pet­de­se­tih in celo pol­ovi­ca ti­stih v šest­de­se­tih po­ve­ča­no pro­sta­to, če­mur v me­di­cin­ski stro­ki pra­vi­jo be­nig­na hi­per­pla­zi­ja pro­sta­te (BHP).

S po­ve­ča­no pro­sta­to pa se ta­koj po­ja­vi­jo te­ža­ve, saj bo­le­či­na v njej ovi­ra spo­lno učin­ko­vi­tost. Da bi se za­šči­ti­li pred vse­mi temi nev­šeč­nost­mi, po do­pol­nje­nem šti­ri­de­se­tem stro­kov­nja­ki pri­po­ro­ča­jo, da vam en­krat na leto opra­vi­jo di­gi­tal­ni rek­tal­ni pre­gled in pre­ve­ri­jo ra­ven spe­ci­fič­ne­ga anti­ge­na v krv­nem se­ru­mu, ki je in­di­ka­tor raka na pro­sta­ti (angl. pro­sta­te spe­ci­fic anti­gen test - PSA).

Blaž Divjak